ЭЛИНСЭГЭЙМНАЙ АЛТАН ШҮРБЭҺЭН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Үбэр-Байгалай хизаарай буряад соёл хүгжөөлгын түбэй үүсхэлээр эмхидхэгдэһэн “Элинсэгэйм алтан шүрбэһэн” гэһэн үндэһэн хубсаһа урладаг уран гартанай улас хоорондын III урилдаан 2019 оной ноябриин 1-дэ Ага тосхондо болоо hэн. Гоё гоо хубсаһа оёдог бэлигтэйшүүл Буряад Уласһаа, Шэнэхээнһээ, Шэтэһээ, Монголһоо, Ага тойрогһоо “Амар сайн” театрай тайзан дээрэ уран шадабарияа харуулаа бэлэй. Бүхыдөө 36 уран гартанай һаргама гоё 311 хубсаһан харуулагдаа hэн. Элинсэг хулинсагнай эртэ урда сагһаа табан хушуу малаа үдхэжэ, хоолойгоо тэжээдэг, арһа шүрбэһөөрнь хубсаһа оёжо хубсалдаг байгаа. Буряад хүн өөрөө өөрэйгөө хүлэй улаһаа толгой хүрэтэрөө хубсалуулжа шадаха байһан. Үеһөө үедэ дамжан ерэһэн арһа элдэхэ, шүрбэһэ томохо, арһа утаха, арһа хүбэрдихэ, тууза сохихо, хуняаһа хуниха шадабари эжыһээ басагандань дамжа дамжаһаар ерээ ха юм. Үбэр-Байгалай хизаарай буряад соёл хүгжөөлгын түбэй мэргэжэлтэд энэ урилдаа 2015 ондо эмхидхэжэ эхилхэдээ, арһаар, нооһоор, торго хургыгаар оёдолой уран арга шадабари, уран урлал, үнгэ зүһэ тааруулга гэхэ мэтэ шадабари хойто үедөө дамжуулан үлдээхэ гэһэн зорилго урдаа табиһан байгаа юм.


“Амар сайн” театрай тайзан дээрэ 36 уран гартан шадабарияа харуулба. Эндэ сугларһан арад зон ямаршье шүүгшэдһээ өөрэгүй илгаруулжа шадаха шэнжэтэй байба, ондоохон янзатай хубсаһануудай суглуулбари харуулан хүбүүд басагадай гарахадань, шэлэн һунгажа, шангаханаар альгаа ташана. Мэргэжэлтэ шүүгшэдэй шүүжэ шэлэлгэ арад зоной һанамжаһаа ондоошье байгаагүйнь гайхалгүй. Буряад хубсаһа үмдэһэн хүүгэдүүдэй тайзан дээрэ гарахадань, тэдэниие хөөрьшөөн хүн зон халуун альга ташалгаар угтаба. Монгол, Буряад, Хитад Уласуудта мэдээжэ болоһон уран урлагша Цыпелма Бальжинимаевагай, тэрэнэй дахуулан һургаһан шаби Чимита Батодалаевагай, Үбэр-Монголой Шэнэхээнэй Цэрэндоржын Цырегма,
Заяатын Ураншэмэгэй хубсанай ялас гэмэ гоё суглуулбаринууд һаргама гоёор, һүр һүлдэ бадаруулмаар харагдаа бэлэй.
Могойтын аймагай Ушарбай нютагай Чимита Батодалаева “Элинсэгэйм алтан шүрбэһэн” урилдаанай Гран При шан эзэлбэ. Буряад заншалта хубсаһанай шэглэлээр Цырегма Цырендоржиин нэгэдэхи диплом , хүүгэдэй үндэһэн хубсаһанай шэглэлээр Цыпелма Бальжинимаева нэгэдэхи дипломдо хүртэбэд. Могойтын аймагай Догой нютагай Баясхаланай Цыгмитжабай зээнсэр
Бата Будажаповта “Эдир харуулагша” шагнал барюулагдаба. Гурбахан наһатай Бата шэбэгшэтэй малгай, үбэлэй һагса дэгэл үмдөөд, тайзан дээгүүр зоригтойгоор алхалаа юм.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)