ЭНЭ БУРЯАД ЗОН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


ГОНШОГЛОДОНОЙ БАТАСҮХЭ
Монгол Уласай Дорнод аймагай Дашбалбар
нютаг. Худанса шарайд угай. Монголой
Зохёолшодой эблэлэй гэшүүн.

ЭНЭ БУРЯАД ЗОН...
Энэ буряад зон
Домогой һайхан Алан-гуае
Добуу мэргэндэ мордохуулаад,
Боржогохалхын нагаса гүүлэжэ,
Бохирхо забгүй ябаһан гэдэг.
Энэ буряад зон
Нагасын туһа зээдээ гэлсээд,
Хаан Чингистээ хабсарһан гэдэг,
Хамаг ехэ гүрэнэй
Хана боложо ябаһан гэдэг.
Энэ буряад зон
Харайжа ерэһэн хариинхидта
Бабжа-Баатараа ябуулһан гэдэг,
Харбаха намнахын шэдеэр
Хатуу харюу бариһан гэдэг.
Энэ буряад зон
Бадан Тураахин баабайгаа
Хаан Пётрто эльгээһэн гэдэг,
Байгал шадарай зондоо
Хаанай зарлиг асаруулһан гэдэг.
Энэ буряад зон
Саһатын сагаан орондо
Агбаан хамбаяа ябуулһан гэдэг,
Санид номой ушарта
Сагһаа эртэ гэгээрһэн гэдэг.
Энэ буряад зон
Зүншэ мэргэн Молон багшаар
Зөөдэл, һуудалаа зуруулһан гэдэг,
Зүб, буруу, түүхэ төөригөө
Шулуунда бэшээд хадагалһан гэдэг.
Энэ буряад зон
Шэнэхэн Монгол гүрэндэ
Сэбээн доктороо эльгээһэн гэдэг,
Сэхэ хүгжэлэй харгые
Тэрэл сагта хэлүүлһэн гэдэг.
Энэ буряад зон
Бэлигүүн ехэ соёлдо
Бямбын Ренчиниие ябуулһан гэдэг,
Бэшэг номой тэнгэридэ
Мүшэн боложо яларһан гэдэг.
Энэ буряад зон
Дэлхэйн дээдэ хуралдаанда
Цэвэгмэд хүбүүгээ ябуулһан гэдэг,
Зуун гүрэнэй зулай дээгүүр
Тугаа залаад ерэһэн гэдэг.
Энэ буряад зон
Шэнэхээнэй буряадай түүхые
Сэрэнжабай Абидаар бэшүүлһэн гэнэ.
Сэхэ шударгуу баабаймни
Сээжэ яагаа сарюухан бэ.
Энэ буряад зон
Дэлхэйн зониие дэмырүүлһэн
Дэндүү уймар үһэрилдөөндэ
Дэндүү үсөөхэн хүбүүдһээ
Дэндүү олые алдаһан гэдэг.

Энэ буряад зон
Хубисхал гэжэ хуулалгада
Хуу хамуулжа ябааш һаа,
Хахад зуунһаа саашанхиие
Харажал ябаһан гэлсэгшэ.
Энэ буряад зон
Хардаха, хордохо, хабшахын
Хараал жадхын шэглэхэдэ,
Хайран, хайран ахайнарнай
Ханаран, нэнгэн хааһан гэдэг.
Энэ буряад зон
Тэрэ сагай тэрсүүдые
Тэсэжэ гараһан зон
Буурал түүхын буляалгаһаа
Мултархал байха, хараарайгты!
Энэ буряад зон
Зориг, Үүлэ, Энхээ, Билэгээе
Зоригтой зоной түрүүндэ ябуулжа,
Зогсон татаһан хүгжэлэй
Сахариг хүрдэ эрьюулһэн гэнэ...
Энэ буряад зон...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 4 из 5)