Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Автор

Автор

Автор сайта Мунгэн Тобшо 3D Амар мэндээ, хүндэтэ нүхэдүүд!

Мүнгэн тобшо 3D сайт уруу айлшалжа хайрлыт. Энэ сайт һаяхан мүндэлөөд байна. Будамшуу ба Мүнгэн тобшо блогууд дээрэ буряад хэлэн дээрэ һонин һорьмой табидаг байгаад, энэ оной январь һарада үнгэрһэн республиканска BaikalWeb гэһэн тэмсээндэ хабаадажа, лауреат гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө бэлэйб. Мүнөө блогни Мүнгэн тобшо сайт боложо хубилаад, гоёхоноор шэмэглэгдэнхэй байхадань, баярлахын ехээр баярладагби. Энэ сайтда бэшээтэй толилолгонуудые уншажа дэмжыт.

Facebook соо гэшүүн болоод, дэлхэйн хаанашье байдаг хүн зоноор танил болооб,нютагһаа холо амидаржа ябаһан улад зон һонирходог, уншадаг, тэрээн тухай бэшыт, энээн тухай хөөрыт, уг гарбал тухай мэдэхэеэ һананабди гээд хүнүүд хандадаг. Адли бодолтой, адли сэдьхэлтэй, эльгэн тоонто нютагтаа һанаата болоһон хүнүүдтэй эндэ нүхэд болооб. Хүн зондо туһатай, хэрэгтэй ажал хэнэ гээшэ гүб гэжэ һанахадаа, урма зоригтой, баяр баясхалантай ябадагби. Нёдондо жэл Facebook соо танилсаһан нүхэдни Жамьян, Батзаяа, Эрдэнитуяа гурбан намда Бага Алтаргана-2012 наада харахаа һананаб гэжэ бэшэхэдэм, хүндэтэйгөөр угтажа абаад, Монголой Дорнодын аймагай Баяндун хүрэтэр ошоо һэмди. Баяндунда болоһон наадан тухай Буряад Үнэндэ бэшээб, видеобэшэлгэнүүдни YouTube дээрэ гараа, гэрэл зурагуудни Facebook соо, Монголой Буряад-монголшуудай шуулган сайт дээрэ табигдаад, Алтарганада Ага ерэһэн Монголой делегациин хүнүүд: Бидэ таниие танинабди, танай толилолго Facebook соо уншаабди гээд, нюур нюураараа танилсажа байхамнай гайхалтай байгаа һэн.

Эрдэм болбосоролой Эксперт ВТL гэдэг блог дэлгэдэг, буряад яһанай хүгшэн эжытэй, Улаан-Үдэдэ үндыһэн, мүнөө Москва шадар ажаһуудаг Марина Белоусова нютаг басагантай энэ Facebook хии юумэн соо танил болоод, энэ хүмни намда энэ Мунгэн тобшо сайт нээхэдэмни тон ехэ туһалаа юм. Буряадаар иимэ сайт нээхэ гээшэмнай харюусалгатай, һонирхолтой, зохёохы удхатай ажал мүн.

Манай Буряад республикада өөрын блог, сайт нээхэ дуратай хүнүүдтэ туһаламжа үзүүлэгдэнэ.

Энэ оной августын 8-да Соёлой яаманай ажалшад Жанна Чимитовна Дымчикова түрүүтэй компьютер дээрэ һураха дуратайшуулые дүхэриг шэрээдээ урижа, уулзалга эмхидхээ һэн. Интернет, блог, сайт тухай һонин хөөрөө дэлгээжэ, олон асуудалнуудта харюу үгэһэн, туһалхабди гэжэ найдуулһан байна.

Өөр тухайгаа хөөрэхэдэ иимэ байна. Би айлай 11 үхибүүдэй эгээн ехэ эгэшэнь болохоб. Манай эжы Цыдендоржийн Сэбжэд аба Нанзадай Бальжинима хоёр бидэнииие ном сударта һургаад, һайханаар хүмүүжүүлээд, айл бүлэ болгожо бултыемнай түбхинүүлээд, энээхэн дэлхэйһээ халижа ошонхой юмэ. Аба эжын буянгаар, аба эжын һургааляар алтан дэлхэй дээрэ булта амиды мэндэ алхалжа ябанабди дээ. “Төөригдэһэн хуби заяан” гурбалжан ном, “Адуушанай дуун” кино, Х.Намсараевай нэрэмжэтэ буряад театрай олон тоото зүжэгүүдые зохёоһон Даширабдан Батожабайн нагасынь басаган хадаа, амиды байхадань уулзадаг, хөөрөөень шагнадаг байһан хүм.

Наһанаймни хани нүхэр, түшэг тулгууримни, хүбүүдэймни эсэгэ Галсан Батоевич Батоев буряад үндэстэн соо эгээн түрүүшын психологиин эрдэмэй кандидат болоһон, бүхы наһаараа 50 гаран жэл багшалһан хүн юм. Мүнөө жэл 85-ай болобо. Үндэр наһатай болоошье һаа, минии зохёохы ажалда ходол туһалжа байдаг. Урданай юумэ хөөрэхэ, арадай аман үгын дээжэ һайн мэдэхэ, зарим үгэнүүдые ородһоо буряад болгожо ядахадам туһалдаг, нэгэ ажал хэжэ, намдаа хамһалсажа байнаб гэжэ баяртай һуудаг. Энэ интернет соо болоһон һонин-һорьмой хөөрэхэдэмни һонирходог.

Манай бүлэ дүрбэн хүбүүтэйбди, дүрбэн ашатайбди, ашаһаа түрэһэн нэгэ гуша басагатайбди. Залуудаа библиотекарей һургуули хэжэ байтараа орхёод, дээдэ һургуулиин эрдэм абаагүйб, тиигэбэшье арад зон соо олон багшанарта заалгаһан, һургуули гараһан аабзаб даа. Буряад Үнэндэ, Толондо бэшэдэгби,Информ полис сониндо буряадаар блог соо бэшэдэгби.

Мунгэн тобшо сайт һонин болгохо, уншасатай болгохын тулада һаядаа буряад дуу, һонин хүнүүд тухай, хаана юун болоноб гэжэ видеобэшэлгэ буулгаад табидаг болохоор ажал хэжэ байнаб. Хүндэтэ нүхэдүүд, минии хэжэ байһан ажалыемни дэмжэжэ, минии сайт уруу айлшалжа, һанамжа, сэдьхэмжээ, асуудал, дурадхалаа хэлэжэ байхыетнай уринаб.

Бидэ булта буряад арадтаа туһатай, Буряад Эхэ нютагтаа эльгэн хайратайгаар хандажа байебди гэжэ уряалнаб!

Оформите подписку на новости сайта и получайте обновления один раз в день на свою почту.

Арадай Хурал Баярай бэшэг барюулба

11+8 = ?

Ваше cообщение *