АЛЕКСАНДР ПУШКИНАЙ ШҮЛЭГҮҮД БУРЯАДААР


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

ШУБУУХАЙ

Хонгор хуушанайнгаа заншалые

Холын хизаарташ орхиногүйб.

Сэнгэлиг хабарай баярта үдэр

Сүлөөлжэ шубууе ниидхүүлнэб.

Хөөрхэн гансаханшье амитанда

Хүсэһэн жаргалынь олгуулхал аад,

Яахадаа бурханда гэмэрхэмниб,

Яһалаар сэдьхэлээ ханаһаншууб.

Чимит ЦЫДЕНДАМБАЕВ оршуулба.

НАМАР

Уйтайхан саг! Нюдэн дээрэм гоёлши!

Мордолгонойш шэмэг намда һайхан зугаан.

Һэрюун сагай набша, бамбаахайе харалши,

Алтаар хубсалһан модон дурым абанал буляан.

Оройгоорнь арюун амисхаал, шууяһан һалхин,

Түрүүшын хүйтэн, наранай һула туяан,

Огторгойдо долгёотоһон манан хушалта,

Буурал үбэлые зүгнэһэн заналта.

Цэдэн ГАЛСАНОВ оршуулба.

 

 

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(3 голоса, в среднем: 4 из 5)