Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 ХАЛХЫН ГОЛОЙ БАЙЛДААНАЙ ИЛАЛТЫН 80 ЖЭЛЭЙ ОЙН БАЯР

ХАЛХЫН ГОЛОЙ БАЙЛДААНАЙ ИЛАЛТЫН 80 ЖЭЛЭЙ ОЙН БАЯР

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Намарай намжаа һайхан нарата үдэрнүүдтэ Монгол Уласай Чойбалсан хотодо болоһон Халхын голой дайнай илалтын 80 жэлэй ойн баярта хабаадаха золтой байгааб. Августын 27-до Орос-монголой хамтарһан сэрэгэй “Сэлэнгэ” гэһэн һуралсал Мүнхэ хэтэ гэдэг газарта болобо. Дорнод аймагай арад зон сэрэгэй һуралсал тон ехээр һонирхон хараба. Һүүлдэнь Халхын голой дайнда хабаадаһан Баяндун һомоной 16 басагад тухай баримтата кино харабабди. Эдир залуухан басагад шархатаһан сэрэгшэдые байлдаанай газарһаа асарха, тогоо бариха, сэбэрлэхэ гэхэ мэтэ хайшан эльгээнэб тэрэ руу сэдьхэлээрээ оролдожо ябаһан түүхэтэй юм. Энэ байлдаанда оролсожо ябаһан буряад басагадһаа 98 наһатай Цэрэнгийн Чимитцырен абгай амиды мэндэ ябана. Чимитцырен абгай Ниисэгшэдэй хүшөөдэ, монгол сэрэгшэдэй хүшөөдэ баглаа сэсэг баряад суг ябаһан дайшалхы басагадаа һанан дурсан байгаа һэн.

Дайнай ба ажалай ахамад Чимитцырен абгай баярай суглаанда үгэ хэлэжэ, шагнал абажа, сарюун дорюун зандаа ябана һэн.

Ород-монгол сэрэгшэдэй хамтын сэрэгэй жагсаал болобо. 2000 гаран сэрэгшэд ябсагар гоёор алхалалдан хажуугарнай гараба. Халхын дайнда хабаадаһан сэрэгшэдэй гэрэл зурагуудые баринхай үри хүүгэдынь “Мүнхын жагсаалда” алхалба.

Халхын дайнай үеын хуушан машинануудые һонирхобобди. Хазаар мори унаһан монгол сэрэгшэдэй жагсаалда ябахадань, хүн зон һонирхон хаража, гэрэл зурагуудые буулгажа байгаа һэн.

Үдэшэлэн Дорнодой  театрай ордон соо Халхын дайнай илалтын 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан баярай суглаан болобо. Дорнод аймагай засаг дарга М.Бадамсурэн, Хэрлэн сүмын иргээдэй түлөөлэгшэдэй  дарга Н.Баттүмэр, ОХУ-ын дээдэ һургуулиин ударидагша, дэслэгшэ генерал Михаил Нурсулев, ОХУ-ын элшэн сайдай зүбшэлэгшэ Рэгзэн Ракшаев, Буряад Уласай засагай түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Цыбикжапов, Үбэр-Байгалай хизаарай засагай газарай түлөөлэгшэ Дмитрий Баранов гэгшэд баяр баясхаланай үгэ хэлэжэ, арад зондо халуун альга ташалгаар угтагдаба.

Монголой сэрэгэй дуу хатарай ансамблиин артистнууд, Үбэр-Байгалай хизаарай сэрэгэй байшанай дуушад, хатаршад, Дорнодой театрай зүжэгшэд,  200 гаран үхибүүд, эдир дуушад баярай тоглолтодо абьяас бэлигээл ялас гэтэр харуулба.

Ород хатар хатархада, ород дуунай зэдэлхэдэ монгол арад зон үнэн зүрхэнһөө баяртайгаар угтажа, халуун альга ташалгаар дэмжэжэ байгаа бэлэй.

Халхын голой дайнда ород, монгол арадууд мүр мүрөө түшэлсэн, суг хамта байлдажа, газар уһаяа, эрхэ сүлөөгөө абаран хамгаалһан байна.  Хоёр арадуудай эб найрамдал хэтын хэтэдэ мүнхэ байхал!

Notice: Undefined index: vote-post-7416 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(5 голосов, в среднем: 3 из 5)