Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 МОНГОЛ ЭРЭ ХҮН

МОНГОЛ ЭРЭ ХҮН

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF9950Үбэр-Монголой яруу найрагша Чоо Дугаржавай уран шүлэг

Монгол эрэ хүн

Мэлхиихэ хүхэ Тэнгэриие шүтэһэн

Нэлыхэ ногоон бэлшээриие бараалһан

Ирайха баян һүрэгые хотолһон

Амгалан тайбан дээдэстэй болохоор

Хүхэ мүнхэ тэнгэридэн

Хүристэ алтан дэлхэйдэн

Хүрэнгэ мал сүрэгтэ

Хүгшэд болон үбгэдтэн

Хайртай байдаг юм.

Монгол эрэ хүн

Монгол гэрэйн хойморто

Тулгын галай элчэндэ

Айраг сэгээень шэмэдэ

Эсэгэ эхын үбэртэ

Байжа һэн болохоор

Һанааень сайлган

Унаань шадамаг

Азань өөдэргэн

Хии морин мандамал байдаг юм.

Монгол эрэ хүн

Амарагын һайнтай ханилжа

Абын гуламтые залгамжалжа

Аша үриеэ үсхэжэ

Ажамидаржа жаргажа болохоор

Удамни үнэр, нютагни уужам

Наһань ута, сэдьхэлынь багтаамжатай байдаг юм.

Монгол эрэ хүн

Чингэс богдын һургаалые журал ха?

Чигчэ үнэн журамые баримталжа

Үгэльгэшэ баян һанаае үбэрлэжэ

Үрэбшэ зөөлэн зантай байдаг болохоор

Түрын сүлдэ эбигээдэг

Түмэнэй этигэл олодог

Үгэ ябуушатай

үйлэс бүтэмжэтэй байдаг юм.

Абарга томо Монголын түрые

Чингэс согсолжо, алдарын даяанда дуурчасан

Анханай үхэр буу шүдэр оньсые зохёосон

Амуухай баатар барга

яһавтан байһан

Монголоон нэгэдхэхэ гэжэ

Дэлшэг Дондоб зүлхээд,

Сагай сальяанда монгол сүнс болсон,

Моритоной сэлмэ

Монголоон салгажа

Шажанай номнолоор

Занабазар засаха гэсэн.

Одон орон

Тооной ухаванаар

Юртэмсын хараае

Мянгата нээсэн

Оршохо дэлхэй

Газар Лусын

Тогтожо бүтэхы

Лисгуан зааһан.

Сэрэг дайнай

Байлдаха бодолгые

Монголын түүхэндэ

Эрхим Бата

Анха бэшэһэн.

Шэнжэлэн судалха

Туршалтын тасагта

Хуруу шэнээн малые

Шуурган бойжуулсан

Монгол эрын

Хии морито айлда

Аюул зоболон

Ада шүдхэр оршодоггүй,

Монгол сэрэгэйн

Нүгэл хилэнсэг

Сүмын зэбсэг

Үйлэдөөгүй

Монгол, Монголдоо

Сайнш байсан

Сагааржашье ябасан түүхэтэй.

Монгол адуушанай

Үүрэйнь шоронхой

Үргэн дэлхэйе сэргээдэг

Монгол шатаршанай

Хёрхо нюдэ

Дэлхэйе бүхэлидэнь багтаадаг.

Монгол эрэ

Босоо үзэгтэйхэн

Үбдэг шоройдохогүй

Үтэлсэн

Монгол бүргэд

Онгошо хүллэсэн

Оршолонгойн замые табигсан

Монгол удамта эрэ

Дэлхэй дахинда

Олон бии.

Монгол удамта эрын

Монгол толбо

Тодохон бии.

Монгорл удамта эрчүүд

Монгол шанары

Эрхимлэдэг

Монгол эрэ хүн

Мори унадаг

Монголоор яридаг

Монгол дуу дууладаг

Монгол бэшэг бэшэдэг

Монгол эрэ хүн

Монгол собинтой

Монгол сэдьхэлтэй

Монгол оюунтай

Монгол омогтой .

Монгол эрэ хүн

Эхэ дэлхэйгээ хайрладаг

Эсэгэ Тэнгэреэ шүтэдэг

Эрхим хүниие хүндэлдэг

Эрдэнитэ малаа үрэжүүлдэг.

Монгол хүн

Сагаан һүнэй ашы харюулдаг

Сайлган сэдьхэлтэй буяниие эдлэдэг

Һайн бүхэнэй талада байдаг

Саг эриндэ яларжа ябадаг.

 

 

Notice: Undefined index: vote-post-2729 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)