«ГРАНТНУУДАЙ ФЕСТИВАЛЬ» ИЛАГШАДЫЕ НЭРЛЭБЭ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

_DSC2103Этигэл найдабари түрүүлһэн «Найдал» гэжэ зохидхон нэрэтэй фондын эхи табиһан “Грантнуудай фестиваль”гурбан һара соо үргэлжэлөөд,бидэ мүрысэгшэд нилээд ехэ
ажал хэжэ, шүүлтэ, шалгалта гаража, гурбан ехэ дабаа дабажа, 18 зүрхэтэйшүүл илалта туйлажа, мартын 21-дэ Буряад драмын театрай тайзан  дээрэ туд-тудтаа 20000,
30000, 50000 түхэригэй грантда хүртэбэт гэһэн үнэмшэлгэнүүдые гартаа бариба гээшэбди. «Найдал” фондын хүтэлбэрилэгшэд, буряад хэлэеэ дэмжэхэзорилготой, буряад
хэлэнэй түлөө оролдожо ябадаг залуушуул Юрий Балханов, Эрдэни Дымчиков, Дулма Содномова, Ульяна Раднаева гэгшэд энэ гурбан һара соо эсэшэ сусашагүй ажал бүтээжэ,
түрүүн 100 гаран байгаад,һагшагдаһаар үлэһэн бидэндэ  хөөрэлдөө, заабари, уулзалгануудые, семинарнуудые эмхидхэжэ, мүрысэгшэдэй ухаан бодол соо бүрилдэжэ байһан
хүсэл зорилго ямар аргаар бүтэхэ гээшэб, энэ проектээ  бүтээхын тулада яажа зүб мүрөөр, удхатайгаар грант гээшые  бэшэдэг, бэлдэдэг юм гэжэ заажа, һургажа туһалаа юм.
Залуушуулда бэлэн байжашье  болоо, харин наһатай болоһон нам шэнги хүндэ “Грантнуудай фестиваль”  мүрысөөн гайтайхан лэ байгаа даа. 2014 оной январьда мүрысөөнэй
эхилхэдэнь, 100 гаран мэдүүлгэ байһан аад, мартын 5-да “Краш-тест” гэдэг шалгалтада – 42, харин мартын 12-то хоёрдохи шатын шалгалтада 20 гаран хүнүүд үлөөд байгаабди.
Эмхидхэлэй комитет проектнүүдые шэлэн абахадаа, хойшолуулашагүй шухала гү, социальна удха шанартай гү, мүнгэ түсэблэлгэ тааруу гү, үнэхөөр буряад хэлэ дэмжэхэ зорилготой
гү гэхэ мэтэ асуудалнуудые хараадаа абаһан байгаа.
-Мүнөө ямар һайхан саг ерээд байнаб даа. Буряад арадаймнай эрхим хүбүүд Юрий Балханов, Эрдэни Дымчиков, Булат Шагжин, Солбон Лыгденов гэгшэд буряад cоелоо хүгжөөхэ,
буряад хэлэеэ дэмжэхэ гэһэн зорилготой бүхы шадалаараа оролдожо байна. Булат Шагжин аяар Москва хотоһоо ерээд, буряад һургуулинуудые нээгээд хүдэлжэ байна. Проект
бэшэгшэдэй дүнда олон бэрхэ бэрхэ хүбүүд байна. Мүнөө залуушуул Интернет соо эрдэмдэ һурана, мүнөө саг ондоо болоо, эрмэлзэлтэй хүн юушье һураха аргатай, гоё һайхан
саг ерээд байна гэжэ хэлэхэ байнаб. Эдэ хүбүүднай, ударидагшаднай мүнгэ санга олоод иимэ хэрэг үүдхэжэ байхадань би баярланаб,- гээд БГУ-эй багша, профессор Валентина
Дугаровна Патаева үгэ хэлэхэдээ тэмдэглэбэ.

Илагшадай нэрэ нэрлэебди.

“Эрхим хэблэлэй проект” гэһэн номинацида «Юртэмсын шубууд» гэжэ открыткэнүүдэй проектын автор Екатерина Борисовна Балданова (Түнхэнэй аймаг) нэгэдэхи һуури эзэлбэ.
Жаахан үхибүүдтэ зорюулагдаһан Будамшуугай ажаябадал тухай зурагламал сэтгүүл ород, буряад хэлэн дээрэ һара бүри хэблэхээр хараалһан Санжи Нимаевич Шагжин
хоёрдохи һуурида гараба.
Хармаандаа хээд, хэрэглэхээр ород-буряад словарь хэблэхэ гэһэн проект бодомжолһон Ольга Гармаевна Макарова,Людмила Викторовна Аюшеева хоёр гурбадахи һуури эзэлбэ.

“Эрхим IT-проект» гэһэн номинацида: Дармаев Баир Зоригтуевич,  Дамдинов Булат Саянович Ород-буряад электронно толи 1 һуурида,

смартфон, планшедээр буряадаар хөөрэлдэхэ арга боломжо зохёоһон Алексей Дашинимаевич Аюшеев – хоёрдохидо,

Android түхеэрэмжээр смартфоноор хөөрэлдэхэ ород-буряад словарь һанамжалһан Андрей Петрович Тимофеев гурбадахи һуури эзэлбэ.

“Эрхим Интернет-проект» гэжэ номинацида “Мүнгэн тобшо 3D” сайтын авторнууд Бальжинима Галсанович Батоев Намжилма Нанзатовна Бальжинимаева  хоёр 1-хи һуури эзэлбэ.

Аранзаев Арсалан Баярович «Унаган» гэжэ нэрэтэй буряад хэлэ шудалха сайтын түлөө хоёрдохи һуури,

харин Нэгэдэхи лицей-интернадай багша Мира Баировна Мункуева “Мүнгэн дугы” гэжэ интернет-талмай байгуулха дурадхалаараа гурбадахи һуурида гараба.

“Эрхим аудио, видео проект” гэжэ номинацида «16 саг соо буряад хэлэн» гэһэн диск бэлдэһэн Баир Григорьевич Жигмитов 1-хи һуурида,

АТВ телекомпаниин түлөөлэгшэ Максим Дашинимаев буряад хэлэнэй хэшээлнүүдэй түлөө хоёрдохидо,

“Алтан наран” гэжэ хүүгэдэй теледамжуулга найруулагша Бальжинима Баторович Дамбаев гурбадахи һуурида гараба.

“Эрхим һургуули, курсэнүүд” гэһэн номинацида: олониитэдэ мэдээжэ боложо байһан,  долоон хоногтоо нэгэ дахин болодог  “Уран зохёолой уулзалгануудые”
эмхидхэгшэ, буряад һургуулинуудые нээжэ, үхибүүдые буряад хэлэндэ һургажа байһан  Булат Саянович Шагжин түрүү һуури эзэлхэл ёһоороо эзэлбэ.

“Заахан Бэрхэ” гэжэ буряад хэлэнэй хэшээлнүүдые ябуулдаг
Янжина Александровна Данзанова хоёрдохи һуури эзэлбэ.

“Гэрэй даабари сугтаа хэебди. Түрэлхид ба үхибүүдтэ багшын заабари” гэһэн проектээ хамгаалжа Цымжит Бадмажаповна Базарова гурбадахида гараба.

“Буряад хэлэнтэй эрхим амаралта” гэһэн номинацида РБ-эй Үндэһэтэнэй музейн түлөөлэгшэ, үльгэршэн  Баир Цыремпилович Гомбоев түрүүлбэ,

үхибүүдые наадаар һонирхуулжа буряад хэлэндэ һургалга гэһэн Чимита Кимовна Дамдиновагай проект –  хоёрдохидо,

Соелма Доржиевна Раднаевагай (Хурамхаанай аймаг) “Наадахал дурамни хүрэнэ даа”  гэһэн проект гурбадахида гараба.

Хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат,  буряад хэлэнэй багша Цымжит Бадмажаповна Базаровагай туһаламжаар гадаада гүрэнэй эрхэтэд Кэтрин Грабер и Роберт Монтгомери буряад
хэлэндэ һураад, мүнөөш болотор хари гүрэнһөө буряадаар бэшэг бэшэдэг,  буряад хэлэндэ һонирхолоо алдаагүй юм.

Гурбан үхибүүдые үлзы һайханаар үндылгэжэ байһан үнэр бүлын аба эжы Баир Жигмитов Чимита Дамдинова хоёрой энэ мүрысөөндэ хабаадажа, илалта туйлаһандань би тон ехээр баярланаб. Баир Жигмитов буряад хэлэн дээрэ  видеохэшээл тухай, харин хани нүхэрынь Чимита Дамдинова үхибүүдые шагай нааданда һургажа буряад хэлэндэ һургаха тухай проект бэлдээ юм. Суг хамта проектнүүдээ бэелүүлхэ гэжэ оролдохобди гэжэ тэдэнэр зоригжонхой хөөрэнэ.  Теледамжуулгануудта буряад хэлэндэ һургадаг Баир Жигмитовые бүгэдэ олон зон мэдэхэ байха, харин уриханаар энеэбхилһэн Чимитые, энхэргэн һайхан эхын шарайтай залуухан эхэнэрые хүнүүд һайхашаан мэдэхэ болобо. Иимэ хүнүүдэй байһан сагта буряад хэлэмнай үргэнөөр дэмжэгдэхэ, дэлгэрхэ, хүгжэхэнь дамжаггүй.

Эдэбхитэй үүсхэл гаргажа, буряад хэлэеэ хүгжөөхэ, һэргээхэ хэрэгтэ ажал ябуулжа байһан, олон хүнүүдэй сэдьхэлдэ зоригжол, этигэл найдабари  түрүүлһэн “Найдал” фондын президент Юрий Балхановта, Залуушуулай хэрэгээр хорооной түрүүлэгшэ Эрдэни Дымчиковтэ, захяа заабари зааһан, дэмжэлгээрээ туһаламжа үзүүлһэн Ульяна Раднаевада, Дулма Содномовада, Ирина Кимовна Ильинада  баярые хүргэнэбди.

Буряад арад түмэн, буряад түрэлхи хэлэмнай мандаха болтогой!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)