БУРЯАД ХЭЛЭ ЗААДАГ БАГШАНАРАЙ АНХАРАЛДА


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Дети садика "Радуга" на празднике Сагалгана
ЦЫРЕН-БАЗАР БАДМАЕВ

ЯМАР ХЭЛЭН ДЭЛХЭЙДЭ АҺАН БАЯН БЭ?

Ямар хэлэн дэлхэйдэ аһан баян бэ?-гэжэ
Яндаг, Дамба,Ханда гурбан суглараад,
Даншье удаан буляалдаба, тоосолдобо.
Дамба бодожо, хонгёо хоолойгоор хашхараа:
-Дуугай байгты! Аһан баян хэлэн гэбэл,
Дуулыт, нүхэд: "Дуу юу спик инглиш..."
Таһа дүрэжэ, Ханда гайхана, зорёолон:
-Татай! "Шпик?" Шүдхэрөө шалина гээшэб энэш?
-Англи хэлэн ха юм,-гэнэ Яндаг томоотойгоор.

Аляа Ханда абяагүй байтараа энеэгээ:
-Немецкие үзэдэгби, баян хэлэн гэхэгүйлби,
Нобшо, хүшэр, хэлэеэ хухалхаар,"хар-хар" гээд,
-Бү һүхирэлдэгты!- гэбэ баһа Яндагнай -
Бүхы дэлхэй дээр аһан баян хэлэн гээшэ
Ород хэлэн!-муулашье, магташье,-хамаагүй,-
Олдоод лэ байдаг хэрэгтэй үгэ хэзээшье.
Буляалдан, тоосон, Ханда тэндэһээ шангарба:
-Буряад хэлэн? Үгытэй гэхэ гүт буряад хэлэ?
Таанады,жэшээнь, тодорхойлһон харуулһан үгэнүүды
Тогтон, торонгүй, тархишье, хэлэхэдэ бэлэхэн лэ.
Дамба тухай: һархагар, һорхогор, һэрхэгэр,
Дарбагар, дэрбэгэр, зантагар,затагар,занигар,
Ябтагар, гудагар, ёохогор, табхагар, тархагар,
Ялагар, мэлигэр, монсогор,мүрхэгэр,парнагар
Хүлөө дэбһэжэ, Дамба бадашана, сухалтай:
-Хүрөө, Ханда!
Намайе "парнагар" гэнэ гээшэ гүш?
Өөдэгүй амитан ахаһаал хэлэндэ доржогонуур,
Өөр тухайгаа намһаа дуулахаа һанаа гүш?
Ханда тухай: думбагар, тумпагар, сэмсэгэр,
Хабтагар, нялсагар, мүнсэгэр, шүрбэгэр, шүдэгэр,
Үрзэгэр, шарбагар, годигор, модигор, гэдэгэр,
Үгсэгэр, мэлсэгэр, ятагар, яндагар,ябсагар....
Үшөө олые үглөө болоторшье хэлэхэлби,
Үнэр баян даа жэнхэни буряад хэлэмнай:
Эхын һүндэл, эршэтэ, шэдитэ аршаан лэ,
Энхэ түгэлдэр, урин, уран, нугархай.
Ханда, Яндаг, Дамба гурбан тоосоошодой
Хэниин зүб бэ? Хэниинь бурууб? - оролсохом.
Ямар хэлэн дэлхэйдэ аһан баян бэ?
Яндагшье зүб лэ, Дамба, Хандашье зүб лэ сохом.
Үгытэй хэлэн үргэн дэлхэйдэ оройдоо
Үгы юм даа, Дамба, Ханда,Яндаг.
Харашье, шарашье шарайтан бүхэнэй хэлэн
Хамта хүгжэн, нютаг нютагтаа мандаг!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 3 из 5)