Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 МҮНГЭН ҮБЭЛЭЙ НААДАН ХҮЛЭН-БУИРТА

МҮНГЭН ҮБЭЛЭЙ НААДАН ХҮЛЭН-БУИРТА

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Энэ оной декабриин 23-да Хуушан баргын нютагта, Хүхэ нуурай эрьедэ "Хүлэн Буирын Мүнгэн үбэлэй наадан" боложо үнгэрбэ. Жэл бүри энэл сагта болодог энэ нааданда мори урилдаан, тэмээнэй тэмсээн, бүхэ барилдаан, һээр шаалга, дуушадай дуунай тоглолто болодог юм.

Энэ нааданда холые холо гэнгүй, хүйтэниие хүйтэн гэнгүй, холо ойроһоо энэ нааданда улад зон зорижо ерээ ха юм. Эдэнэй олонхинь залуушуул байхадань ехэ урмашамаар. Тэмээ хүтэлһэн, мори унаһан наадашад оршон тойрон харагдана. Эндэ Хүлэн Буирын нютаг бүхэнһөө олон наадашад ерээ.

Барга, буряад, үзэмчин, дагуур, хорчин үндэһэтэн улад зоной монгол  хубсаһаараа хубсаланхай байхадань нюдэндэ ямар урин гоёор харагдана  гээшэб!  Саб сагаан саһаар сахилзан  сасарһан талада наранай туяагаар яларһан хүхэ номин тэнгэри доро улаан, ягаан, сэнхир, ногоон үнгэтэй жандаан, магнал торгон дэгэлнүүдые үмдэһэн залуушуулые  хаража ханашагүй ямар һайхан гээшэб!

Бүхэ барилдаанай дүхэригтэ олон зон тойронхой нютагайнгаа бүхэшүүлээ дэмжэн хашхаралдана. Үнгын сасагуудаар намилһан бүхын заншалта хубсаһатай барга бүхэшүүлые  һайхашаан харамаар байгаа һэн. Тэдэнэрэй илалта туйлахадань, хүн зон халуунаар дэмжэн хашхаралдана. Манай эндэхидэл альга ташалган дуулданагүй. Тэмээнэй урилдаан һүрөөтэйгөөр харагдана. Хүнгэрэг саһа хаха эсхэн томо тэмээнүүд гүйлдэхэнь гайхалтай һонин! Мори урилдаан, шарга морёор урилдаан, һээр шаалган, дуушадай тэмсээн гэхэ мэтэ  наада харахада нюдэнэй хужар, шэхэнэй шэмэг байна даа.

Шэмэрүүн үбэлэй юһэн юһэнэй хүйтэндэ боложо байһан нааданда холын айлшад, аяншад харагдана. Тэдээндэ энэ наада харахадань ехэл һонирхолтой байгаа хаш даа. Би хараа үзөөгүй юумэ хаража һонирхоһоноо хөөрэбэ гээшэб. Хөөрөө дуулагшаһаа хараһан үзэһэниинь  далан долоо дахин гоё юм ааб даа! Хулэн Буирай Мүнгэн үбэлэй наада хэзээ нэгэтэ ошожо хараарайгты гэжэ уряалнаб!

Notice: Undefined index: vote-post-7176 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)