БУХА НОЁН БААБАЙ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


Буха-ноён Монгоhоо ерэhэн түүхэтэй. Нэгэ нютагай хаанда Дангина гэхэ гоё басаган байгаа. Хаан басагаяа газаашье гаргадаггүй, хүндэ харуулдаггүй hэн гэхэ. Нэгэтэ хаанай гэртээ үгы байхада Дангина газаа гараба. Энэ үедэ үнеэгээ hааха саг байгаа. Тиигээд урдаhаань буха гаража ерээд, шаглайжа байба. Дангина айгаад гэртээ гүйжэ оробо. Энээнэй hүүлдэ Дангина хүбүү түрөө. Хаанай зурхай зуруулхадань тэрэ бухаhаа хүбүүтэй болоо гээ ха. Хаан бухые бэдэржэ асаруулаад, хүбүүень эбэртэнь уяад, Түнхэндээ ябуулаа...
Түнхэн руу орожо ерээд, Далахайда хүрэбэ, Монсогто тиирэжэ амараад хойшоо гараба... Буха- ноён хүбүүгээ эрэ болгожо hамга абахуулаа. Хүбүүниинь юhэн хүбүүдтэй, юhэн басагадтай болоо. Нэгэ басаганиинь эхэнэр хүнэй албан хада болоhон алдартай. Нэгэ хүбүүниинь Хүхы хангайн эзэн болоо. Зээниинь Улаан Бургаа ноён боложо, Хонгоодор гэжэ нютагай саана Улаан хадада соогоо түбхинөөд, Түнхэн нютагаа Эрхүүгэй можын хилэдэ хаража hуудаг юм. Тэрээндэ Эрхүүгэй хүри-улаан Тула туhалдаг.Дороhоонь муу юумэнэй үгсөө hаань Эрхүүгэй хүри- улаан Тула Улаан Бургаа ноёндоо дуулгажэ, Улаан Бургаа ноён Буха ноён баабайдаа дуулгадаг, Буха ноён баабай Шаргай ноёндоо дуулгажа муу юумынь дарадаг, албатан зоноо аршалдаг түүхэтэй юм.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)