Бүхэ барилдаан Агада


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC08729Буддын шажанай Агын дээдэ һургуулиин түрүүшын ректор, буддын гүн ухаанай доктор, Буддын заншалта сангхын дид хамба Бабу ламын, Владимир Лхамаевич Чимитдоржиевай  наһанһаа нүгшэһөөрнь хэдэн жэл үнгэрбэ.  Тэрэнэй гэрэлтэ дурасхаал арад зоной сэдьхэлдэ мартагдашагүй.

Бабу лама 1999 ондо Агын дасанай дэргэдэ түбэд эмнэлгын ба зурхайн һургуули нээһэн юм. 1996 ондо нээгдэһэн Агын медицинскэ колледждэ һуралсажа  дүүргэһэн эмнэлгын мэргэжэлтэд түрэл нютагтаа ажаллана.

Үбгэд хүгшэдтэй, ноёд һайдтай, залуу хүбүүд басагадтай, жаахан үхибүүдтэй адли тэгшэ хөөрэлдэдэг, хэндэшье илгаагүй урин налгайгаар хандадаг байһан, һүзэгтэндэ Буддын шажан тухай ойлгууламжын хүдэлмэри хэдэг байһан Бабу ламые хүн зон һайханаар дурсадаг юм.

Бабу ламын түрэһөөр 60 жэлэй ойн дурасхаалда зорюулагдаһан эдиршүүлэй бүхэ барилдаан мартын 12-то Агада боложо үнгэрбэ. Дульдаргын, Агын, Могойтын аймагуудай түлөөлэгшэд үсэд нэтэрүүгээр тулалдаба. Барилдаашадай зариманиинь түрүүшынхиеэ хабаадажа байһан, зариманиинь дүй дүршэлтэй хүбүүдүүд шанга тэмсэжэ, илагшадай нэрэ элирбэ.

Туд-тудтаа өөр-өөрын шэгнүүреэр 1-дэхи һуури Дамдинов Эрдэм (Амидхааша), Дансаранов Арсалан (Могойто), Дашинимаев Цырен (Сагаан-Уула), Жалсанов Тимур (Сагаан-Уула), Жалсанов Булат (Зүдхэли), Банзаракшаев Жамса (Агинское) эзэлбэ. Хоёрдохи һуурида Цыбенов Очир (Үзөөн),

Бальжиров Доржо (Ага-Хангил), Сангадеев Максим (Сагаан-Уула), Жамсоев Согтонаран (Зүдхэли), Дамдинов Баясхалан (Гунэй), Дондоков Жаргал гэгшэд гараба.

Эдир хүбүүд нютагайнгаа нэрэ хамгаалжа, Бабу ламын дурасхаалта мүрысөөндэ хабаадажа, мүнөөдэр шагналай  амта үзэжэ туршаад, хэдэн жэл үнгэрхэдэ, үшөө үндэр хэмжээнэй шанга тэмсээндэ илалта туйлажа  ябахань дамжаггүй.

Намжилма БАЛЬЖИНИМАЕВА.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)