Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Минии уг гарбал

Минии уг гарбал

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

РодословнаяБуряад Уласай  агууехэ уран зохёолшон, драматург Дашарабдан Батожабайн түрэһөөр 95 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан үхибүүдэй Интернет-конкурс

Буряад хэлэн ба уран зохёол Россиин олон үндэһэтэнэй агууехэ соёлой нэгэ хубинь гээшэ. Буряад хэлэеэ ород хэлэнтэй адли тэгшэ улас түрын хэмжээндэ үзэжэ, түрэлхи хэлэнэй хүгжэлтэдэ үхибүүдэй оруулжа байһан нэмэри хадаа ород уран зохёол шудалалгада түрүүшын алхам, оруулһан хубитань болоно. Энэ болбол буряад арад түмэн гээшэбди гэһэн мэдэрэл, мүн өөрын ажамидарал хадагалан үлдээхэ хэрэгтэ арга ашаг болоно. Мүнөөдэрэй байдал ойлгохын тула бидэнэр үнгэрһэн үе саг шэнжэлэн бодомжолнобди. Арадай түүхэ бүлын түүхэтэй нягта холбоотой, бүлын хубида болоһон ушарнууд, түүхэтэ хүнүүдэй хуби заяан, тэдэнэй ажал хэрэг бидэнэй анхарал татана.

Арад түмэнэй түүхэ уг гарбалай унгиһаа эхи абана. Угай һарбаалжан түүхын гүн руу абаашана. Уг гарбалаа шэнжэлхэдээ, үхибүүд түрэл арадайнгаа түүхэ, өөрын элинсэг хулинсагай ажабайдал мэдэхэ болоно, мүнөө мэндэ байһан түрэл гаралтаяа танилсана.

 

«Минии уг гарбал»  Интернет-конкурс Буряад Уласай алдарта уран зохёолшон Даширабдан Батожабайн ойн баяртай дашарамдуулагдана. Тэрэ Буряад ороноо эльгэлэн хайрладаг, арадайнгаа түүхэ, өөрынгөө уг гарбал һайн мэдэдэг байһан юм.

Уран зохёолшын ажабайдал, ажаябуулга залуу үетэндэ үльгэр жэшээ болоно ха юм.

 

Интернет-конкурсын  тобшо тайлбари

Мүрысөөндэ буряад хэлэн түрэлхи гэжэ тоолодог буряадууд болон холимог гэр бүлын үхибүүд хабаадаха. Уг гарбал, удам түрэл тухайгаа зохёол (сочинение) буряадаар бэшэхэ – энэ болбол гол даабари болоно. Хажуудань нэмэжэ угай бэшэг, һарбаалжан, угайнгаа сүлдэ тэмдэг гоёор зураха, уранаар дархалхада һайшаагдана. Бүтээлнүүд гар урлалаар зурагдаһан, гү али графическэ дүрсөөр тусхай программаар бүтээгдэһэн байхада зүбшөөгдэнэ.

 

Мүрысөөндэ хабаадагшадай ажалнууд “Мүнгэн тобшо 3D» сайт дээрэ толилогдохо, мүн иимэл нэрэтэй видеосубагта (You Tube) табигдаха байна. Мүрысөөнэй боложо байһан хугасаа соо сайтын хуудаһан дээрэ уншагшад һанамжаяа мэдүүлхэ, шэлэн һунгаха аргатай. “Арад түмэнэй шэлэмэл ” гэһэн шагнал илагшадта аминдаа барюулагдаха.

 

Соёл урлагай мэдээжэ ажалтанһаа, засаг түрын болон олониитын түлөөлэгшэдһөө бүридэһэн шэлэн шүүгшэдэй комисси наһа наһаарнь ангилан илагшадые шалгаруулха байна.

Мүрысөөндэ илагшадта  дипломууд, шагналнууд, буряад хэлээр ном бэлэгүүд барюулагдаха юм.

 

Зохёон байгуулха газар

Мүрысөөн Буряад Уласай болон Россин газар дэбисхэр дээрэ интернедэй аргаар үнгэрхэ юм.

Мүрысөөнэй ажалнууд “Мунгэн Тобшо 3D” сайт дээрэ, мүн иимэл нэрэтэй видеосубагта (You Tube) байршуулагдаха.

 

Саг хугасаа

2016 оной мартын 20-hоо– 2016 оной октябриин 20 болотор yргэлжэлхэ. Мүрысөөндэ илагшадта шагнал гардуулха баяр ёһолол Буряад хэлэнэй yдэрнyyдтэ – 2016 оной октябрьда  болохо.

 

Хабаадагшад

Бүхы дэлхэйн үнсэг бүхэндэ ажаһуудаг һургуулиин наһанай үхибүүд интернедэй туһаламжаар мүрысөөндэ хабаадаха аргатай.

 

 

 

Мүрысөөнэй зорилго болон үүргэ

Түсэл бэелүүлгын шэглэл:

Бүмбэрсэг дэлхэйн алишье үнсэгтэ ажаһуудаг буряад үхибүдые Буряад Уласдаа, Эхэ нютагтаа эльгэтэйгээр, омогорхолтойгоор хүмүүжүүлхэ хэрэгтэ хабаадуулга.

Уг гарбалай түүхэдэ үхибүүдэй һонирхол түрүүлхэ.

Арад түмэнэй ба гэр бүлын һүр һүлдэ дээшэлүүлхэ.

Мүрысөөнэй ашаг үрэ иимэ зорилготой:

 

Үхибүүдтэ шэнжэлхэ ухаанай дүршэл дадхааха.

Буряад хэлэеэ һайн мэдэдэг болгохо.

Уг гарбалай эшэ үндэһэ (генеалогическое древо) харуулхадаа, видеобэшэлгэ бүтээхэдээ, зохёол бэшэхэдээ үхибүүд мүнөө сагай цифровой шэнэ арга боломжонуудые хэрэглэжэ һураха.

 

Үхибүүдэй буряад түүхэ, гэр бүлын намтар һонирхохо, шэнжэлхэ ажал хэрэгтэ дэмжэлтэ үзүүлхэ.

 

Мүрысөөнэй шатанууд

 

1 шата. Бэлэдхэхэ. Улаан-Үдэ хото. Интернет. 2016 оной  январь-март hара.

 

2 шата. Мүрысөөн байгуулга. Буряад Улас. Интернет. 2016 оной мартын 20 – 2016 оной октябриин 20.

 

3 шата. Дүгнэн элирүүлгэ. Улаан-Үдэ хото.Интернет. 2016 оной октябриин 21.

 

Номинацинууд

 

Шэлдэг түүхэ.

Шэлдэг зохёон бэшэлгэ.

Шэлдэг угай һарбаалжан.

Шэлдэг видеобэшэлгын кино.

“Арад түмэнэй шэлэмэл” шагнал

Наһа наһаарнь гурбан анги болгожо илагшадые шалгаруулна:

 

һургуулиин бага наһанай хүүгэдүүд.

һургуулиин дунда наһанай хүүгэдүүд.

һургуулиин аха наһанай хүүгэдүүд.

Мүрысөөниие хүтэлбэриин түсэб

 

Нэгэдэхи шата

Зохёон эмхидхэхэ хороо байгуулха. Мүрысөөнэй дүрим болбосоруулха ба баталха. Мүрысөөн тухай мэдээсэл Буряад Уласай һургуулинуудта дамжуулха. “Мунгэн Тобшо 3D” сайт дээрэ техническэ болон видеобэшэлгын субаг бэлдэхэ ажал хангажа байха.

 

Хоёрдохи шата

Зохёолоо бэшэжэ бэлдэхэ, мүрысөөндэ эльгээхэ хэрэгтэ һургуулиин һурагшадта туһалха. Зохёон бэшэлгэ, видеобэшэлгын кино, гар зурагай бүтээл «Мунгэн Тобшо 3D» сайт болон видеобэшэлгын субагта табиха. Олониитын һонорто мүрысөөн тухай мэдээсэл тарааха. Шэлэн шүүгшэдэй комисси байгуулха. Мэдээсэлэй дэмжэлтэ бүридхэхэ.

 

Гурбадахи шата

Шэлэн шүүгшэдэй ажалай газар түхеэрхэ. Мэдээсэлэй дэмжэлтэ бэлдэхэ.

Дүрбэдэхи шата

Хүтэлбэриин түсэб болон шагнал гардуулха ёһолол бэлдэхэ. Шагнал гардуулха ёһололой газарта техникэ түхеэрэлгын, мүнгэн шагналай асуудалнуудые бүрин шиидхэхэ. Ажал хэрэг бүтээлгэ. Мүрысөөниие үүдхэн байгуулагшад ба тэдхэгшэдтэ тоосохо.

 

Засаг түрэ хүтэлбэрилэгшэдые, буряад хэлэнэй багшанарые, түрэлхидые, гэгээрэлэй, соёлой ажалшадые, сэтгүүлшэдые ба тэдхэн туһалагшадые мүрысөө бүтээхэ ажалда туһа нэмэри оруулхые уряалнабди.

 

Мүрысөөнэй уг зорилгые зүрхэндөө дүтөөр абаһан таанадта баярые хүргэнэбди! Асуудалнууд, һанамжанууд ба тайлбаринуудые хүлеэн абахабди.

Notice: Undefined index: vote-post-5485 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)