“УРАН ҮГЫН ДЭЭЖЭ” СЕМИНАР БОЛОБО


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC01137Буряад хэлэнэй хуби заяан буряад арадай хуби заяантай нягта холбоотой, энэ амин шухала асуудал бүгэдэ буряадуудай алтан һүнэһэмнай болоод байна.
Буряад хэлэнэй хүгжэлтэдэ һанаагаа табидаг улад зоной түрүү зэргэдэ буряад хэлэнэй багшанар. Баярма Бастуевна Лхасаранова түрүүлэгшэтэй Буряад хэлэнэй багшанарай холбоон байгуулагдаһаар жэлһээ үлүүхэн болобошье, нилээн ехэхэн ажал ябуулжа байна. Багшанарые урмашуулха, хэжэ байһан ажалдань туһалха, анхарал хандуулха, эрхимүүдэйнь дүй дүршэл дэлгэрүүлхэ гэһэн зорилго урдаа табинхай холбоон ажалаа ябуулна.
“Уран үгын дээжэ” гэһэн проектээрээ үхибүүдые түрэлхи хэлэнэй уран үгэдэ һургаха методикэ нарижуулха гэһэн зорилгонь бэелүүлэгдээ гэхэдэ алдуу болохогүй. Буряад Республикын 17 аймагуудай 165 һургуулиин буряад хэлэ ба литературын 228 багшанар семинарнуудта хабаадажа, танилсажа, дүй дүршэлөө хубаалдаа, бэе бэеынгээ ажалтай танилсаа, өөһэд өөһэдтөө хэрэгтэй арга заабари абаһан, бэрхэ-бэрхэ багшанар шагналнуудта хүртэһэн байна.
Недондондо жэлэй апрель һарада буряад хэлэнэй багшанар съезддэ сугларжа һанаата болоһон асуудалнуудаар зүбшэн хэлсэһэнииень бидэ һанажа байнабди. Тэрэл съезддэ олонхи хүнүүд “буряад хэлэеэ аршалха арга мүрнэй юу гээшэб” гэжэ үгэ хэлэхэдээ, олонхинь ородоор элидхэл хэхэдэнь, гайхалтайшье, голхормошье байгаа һэн. Хэжэнгын лицей-һургуулиин директор Доржи-Ханда Дамбиевна Гунзынова уһан буряадаараа үгэ хэлэхэдэнь, шагнахада шэхэнэй шэмэг, харахада нюдэнэй хужар байгаа һэн. Харин мүнөө энэ үнгэрһэн хугасаа соо хэдэн семинарай ажал хэрэг харахадаа, шагнахадаа, мүнөө үгэ хэлэһэн хүн бүхэн буряадаараа элидхэл хэдэг болоо гэжэ адаглаад, урмашамаар байна. Ажал хэгдэжэ байна, тогтошоод байһан юумэн үгы, буряад хэлэнэймнай багшанар урма зориг ороод, багшын хүмүүжүүлхы үүргэтэй ажалаа бүри эршэмтэйгээр ябуулжа байна.
–Энэ проектын шугамаар ажал эхилхэдээ, нара зүб тойрожо, Хоридо 4 аймаг: Хори, Ярууна, Хэжэнгэ, Загарайн аймагай һургуулиин буряад хэлэнэй багшанар; Хяагтада 7 аймаг: Бэшүүр, Мухар-Шэбэр, Ивалга, Захаамин, Хяагта, Сэлэнгэ ба Зэдын аймагай багшанар; харин февраль һарада Жэмһэгэй дунда һургуулида Аха, Түнхэн нютагуудай багшанар уулзаа юм. Манай холбоон буряад хэлэ бэшэгэй багшанарые нэгэдхэн уулзуулжа, тэдэнэй хэжэ байhан ажалтай танилсуулха, дүй дүршэлөө хубаалдаха, хэшэлнүүдтээ мүнөө үеын методикын түрүү технологинуудые нэбтэрүүлхэ гэһэн гол шухала асуудалнуудые урдаа табина. Гадна буряад хэлэ литература зааха методико тухай эдэбхитэйгээр багшанар зүбшэн хэлсээ юм,- гээд педагогикын эрдэмэй доктор, Буряад хэлэнэй багшанарай холбооной түрүүлэгшэ Баярма Бастуевна Лхасаранова хөөрэнэ.
“Уран үгын дээжэ” гэһэн семинарай дүнгүүд согсологдожо,
багшанар иимэ шагналнуудта хүртэбэ, гэбэл:
«Эрхим багша» гэһэн номинаци –
1 һуури – Монголова Галина Степановна, Баргажанай аймагай Улюнэй дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша,
2 һуури – Гармаева Баирма Модосоевна, Хурумхаанай № 2 дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша,
3 һуури – Цыренова Эржэн Очиржаповна, Хурумхаанай аймагай Барханай дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша;

«Эрдэм бэлигэй дээжэ» номинаци –
1 һуури – Шарланова Наталья Цыремпиловна, Хурумхаанай аймагай Гааргын дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша,
2 һуури – Бадмаева Дынцема Викторовна, Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша,
3 һуури –Бальжинимаева Наталья Викторовна, Баунтын аймагай Багдаринай эвенкэ интернат-һургуулиин буряад хэлэнэй багша;

«Уран угын дээжэ» номинаци –
1 һуури – Шараева Алла Сергеевна, Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша,
2 һуури – Бубеева Марина Викторовна, Хурумхаанай аймагай Улюнхаанай дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша,
3 һуури– Цырендашиева Бэлигма Балдыновна, Хурумхаанай аймагай Дыренэй дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша;
«Буряад арадайнгаа ёhо сахигша» номинаци –
( Буряад республиканска багшанарай колледжын шагнал)
1 һуури – Цыбикова Эльвира Игоревна, Хурумхаанай № 1 дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша,
2 һуури – Будаева Бутыдма Базаровна, Хурумхаанай аймагай Барханай хүүгэдэй “Хараасгай” сэсэрлигые даагша,
3 һуури – Базарова Гэрэлма Бато-Мунхоевна, Хурумхаанай аймагай Барханай хүүгэдэй “Хараасгай” сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ.
Россиин эрдэмэй академиин гэшүүн-корреспондент, педагогикын эрдэмэй доктор, профессор Эрхитэ Раднаевич Раднаевай нэрэмжэтэ диплом Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша Тыхеева Саяна Николаевнада барюулагдаба.
“Булагай уһандал арюун сэбэрхэн буряад хэлэеэ баахан балшар үхибүүдтэ заажа, эхэ хэлэнэйнгээ уран үгэдэ һургажа байһан буряад хэлэнэй багшанар, Таанадтаа баярые хүргэнэбди, аза жаргалтай, буян хэшэгтэй, баян бардам, элүүр энхэ ажаһуухатнай болтогой!” гээд үреэнэбди!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)