История моего рода Бэлигто Эрдынеева


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

По призыву Мухор-Шибирского военкомата Бурят-Монгольской АССР весной 1942 года дед пошел воевать за Родину. Когда прощались, старший сын Даша-Нимы Ондри дал отцу три рубля, чтоб помнил о сыне.

Автор: Бэлигто Эрдынеев

Школа: Хушун-Узурская средняя школа с.Хушун-Узур Мухар-Шибирьского района РБ, учащийся 5-го класса

Шэлдэг зохёол гэжэ номинаци МИНИИ ҮБГЭН АБА

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда Илалта туйлаһаар манай арад зон 70 жэлэй ой тэмдэглэжэ байна. Хатуу шэрүүн дайн байлдаан соогуур ябажа ерэһэн дайнай ветеран Мижитов Даша-Нима Мижитович үбгэн аба тухайгаа хөөрэхэ хүсэлэнтэйб.

Минии үбгэн аба Мижидэй ехэ хүбүүн болоно. Тэрэ 1909 ондо дунда шадалтай, түмэршэ дарханай бүлэдэ түрөө бэлэй. Түгнэ голой үргэн талаар Гарма Цыренсу хоёр дүүтэеэ наадан, сэнгэн, томо болоһон юм. Наһанайнгаа гүйсэхэдэ, һамга абажа, Түгнэдэ айл боложо түбхинэжэ, гурбан үхибүүтэй
болоод байтарнь, дайн дажар эхилжэ, Эсэгэ оромнай аюулда оробо. Буряад-Монголой.

Республикын Мухар-Шэбэрэй военкомадһаа 1942 оной хабар үбгэн абамни дайнда мордоһон юм. Тиихэдэ Даша-Нимын ехэ хүбүүниинь Ондри эсэгэдээ һанажа ябахынь тулада гурбан түхэриг үгэһэн байгаа.

Дайшалхы намтарынь гэхэдэ: 1942 оной июль һарада 194-дэхи ябаган полкын буудагшаар ябаһан аад, 1943 ондо 163-дахи Баруун ябаган сэрэгэй полкдо минометчигоор дайлалдаһан байна. Гурба дахин шархатаһан байгаа. Нэгэ иимэ һонирхолтой ушар үбгэн абамни гэртэхиндээ хөөрэһэн байдаг:

“Манайхид добтолжо, Днепр мүрэниие гаталжа байгаа. Пулемет, винтовконуудай буудаан, минэнүүдэй тэһэрээн, добтологшодой хашхараан, шархатагшадай ёолоон, хуу бэе дээрээ үзэжэ ерээ хүм. Нэгэтэ һая эзэлһэн хотодо немец мэргэн буудагша сэхэ зүрхэ руум буудажархибал даа. Би тиихэдэнь ухаа алдан хуугайлаад, байра дээрээ хэбтэшэбэб. Халта хүдэлөөл һаам, дахинаа буудажархиха гэжэ мэдээд, үдэшэ болохыень хүлеэбэб. Боро хараан болохолоор бодожо, һэмээхэнээр частьдаа бусабаб. Нүхэдни ехэтэ гайхабад: “Зүрхэ руугаа буудуулаад, яажа амиды мэндэ ерээ гээшэбши?”-гэжэ байгаад асуубад. Энгэрэй зүүн хармаанда хүбүүнэйм үгэһэн гурбан түхэригтэй зузаан дэбтэр соо буудуулбашье, бэедэм хүрөөгүй. Тэрэ ами наһыень абарһан дэбтэрые һахюуһандал сахижа асараад, гэртэхиндээ харуулаа һэн. Мүнөөшье тэрэнииень нарин нангинаар хадагалжа, үбгэн абынгаа мүнхэ дурасхаал болгон һанажа байдагбди.

1943 оной октябриин 5-да хатуу шанга байлдаан соо баруун хүлөө буудуулжа, госпитольдо аргалуулһан байгаа. Минии үбгэн аба Днепр мүрэнэй баруун эрьедэ хүреэлгэндэ ороһон юм. 1944 оной июниин 26-да хүреэлэгдэһэн сахаригай нэгэ захыень эзэлжэ, өөһэдынхидтэеэ уулзаха аргатай болоһон байгаа. Тэрэ һүни нюрга руугаа буудуулжа, хүндөөр шархатаһан байгаа. Госпитольдо үни саг соо эмшэлүүлжэ, дахин фронт руу зоригтойгоор дайлалдахаа мордоо һэн. Частьһаа гээгдэжэ, 1374-дэхи ябаган сэрэгэй полкдо минометчигоор Илалта туйлатараа ябаһан гээшэ. Баруун Европын хэды город, хото, тосхонуудые немец булимтарагшадһаа аршалаа, сүлөөлөө гээшэб. Хахад дэлхэй ябажа, Эсэгэ орондоо амгалан байдал асарһан минии үбгэн аба Берлин хүрэтэр ошоо һэн.

Улаан Одоной орденоор шагнагдаһан, “Берлиниие абаһанай түлөө”, мүн бусад олон медальнуудаар шагнагданхай. Суута маршал Жуковай гараа табиһан грамота, баярай тэмдэгүүд олон юм. Дайнһаа үбгэн абамнай контузитай ерээ һэн. Тиигээшье һаа, элдэб ажалда ябаа: колхоздоо учетчигоор, һүүлдэнь склад дээрэ хүдэлөө. Сельсоведэй депутат байгаа. 1970 ондо наһанайнгаа амаралтада гараа. Агууехэ дайнай 1-дэхи группын инвалид байһан юм.

Илалта туйлаһаар 50 жэлэй ой хүрэтэр үбгэн абамни гурбан жэл хүлеэжэ шадаагүй юм. Хүндөөр үбшэлжэ, 1992 ондо наһа бараа һэн. Манай Хушуун-Үзүүрһээ дайнда мордоһон 192 хүбүүдһээ 106-ниинь бусажа ерээгүй. Баруун дайнда нэрээ хухарангүй, Барас шэнгеэр байлдан гараһан, Гэдэргээ нэгэшье алхам сухарингүй, Зүрижэ дайсадые илаһан Баатар сэрэгшэд, буряад хүбүүд, Баярые тандаа хүргэнэб.

Бэлигто Эрдынеев,
Мухар-Шэбэрэй аймагай Хошуун-Үзүүрэй
дунда һургуулиин 5-хи классай һурагша.

Участник конкурса «История моего рода» Бэлигто Эрдынеев

Номинация «Лучшее сочинение»

Мой дед принес Мир и Победу

В дни празднования 70-летия Великой Победы я хочу рассказать о своем деде, ветеране войны Даша-Нима Мижитовиче Мижитове.

Он родился в 1909 году в семье кузнеца. Он был старшим сыном в семье, поэтому всегда заботился о младших Гарме и Цыренсу. Женился на любимой девушке из своего же села, построил дом, родились трое
детей. Жить бы да жить, но началась война, Родина была в опасности.

По призыву Мухор-Шибирского военкомата Бурят-Монгольской АССР весной 1942 года дед пошел воевать за Родину. Когда прощались, старший сын Даша-Нимы Ондри дал отцу три рубля, чтоб помнил о сыне.

С июля 1942 года воевал в 194-ом пехотном полку стрелком, с 1943 года в 163-м пехотном полку минометчиком. Был трижды ранен. Об одном фронтовом случае он рассказал, когда вернулся после войны
домой:

«Наши войска форсировали Днепр. Взрывы мин, стрекот пулемета, крики атакующих бойцов, стоны раненых - все это я видел, и это называется война. И в этот момент меня подстрелил снайпер прямо в сердце. Я с криком упал и не двигаюсь. Понимал, что если чуть пошевельнусь будет следующая пуля – смертельная, дождался темноты и пополз к своим. Когда я вернулся в часть, мои товарищи очень удивились и
спрашивали: «Как это ты жив остался? Ведь снайпер метко стреляет». В левом кармане гимнастерки я в блокноте хранил три рубля, которые дал мой сын. Пуля пробила блокнот, но меня не тронула. Когда он вернулся домой, он показывал этот блокнот, который его спас от неминуемой смерти. До сих пор
он хранится в нашей семье, как священная реликвия и как память о дедушке-фронтовике.

5 октября 1943 года в бою был ранен в правую ногу. После лечения в госпитале он опять в строю, воюет минометчиком в 1374-ом пехотном полку. Мой дед Даша-Нима Мижитов освобождая от немецких захватчиков многие города и села в Европе, дошел до Берлина, принес мир и долгожданную Победу.

Был награжден орденами Красной Звезды, За взятие Берлина и многими другими. У нас хранится грамота и
благодарственное письмо с подписью легендарного маршала Жукова. С войны вернулся контуженным, инвалидом 1-ой степени. Работал в родном колхозе учетчиком, заведующим складом. Избирался депутатом сельского Совета. С 1970 года вышел на заслуженный отдых.

Не дожил три года до 50-летия Великой Победы. Тяжело заболел и умер в 1992 году. Из 192 воевавших солдат из села Хушун-Узур на Отечественной войне не вернулись домой 106 сыновей.

Бэлигто Эрдынеев,
учащийся 5-го класса Хошун-Узурской средней школы Мухор-Шибирьского района

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Метки записи: