ХҮБҮҮДНЭЙ МҮР МҮРӨӨ ТҮШӨӨД СЭРЭГТЭ ЯБАНА


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


Үбэр-Байгалай хизаарай амбан Александр Осипов баруун зүгтэ боложо байһан байлдаанай газарта ошоод ерэбэ. Тэрэ сэрэгэй һургуули гаража байһан хүбүүдтэй, түрүү зэргэдэ дайлалдажа ябаһан сэрэгшэдтэй, госпитальда эмшэдтэй, шархатаһан сэрэгшэдтэй уулзаба. Үбэр-Байгалай хизаар ДНР-эй Старобешевскэ райндо гурбан һургуули, хүүгэдэй хоёр сэсэрлиг шэнэлэн заһарилна, сэбэр уһа татажа абадаг түхеэрэмжэ табиха туһаламжа үзүүлнэ. Хизаарай зүгһөө 4 УАЗ машина, һүниндөө соо харадаг түхеэрэлгэнүүдые гэхэ мэтэ элдэб олон хэрэгсэлнүүдые бэлэглэбэ. Шалгарһан хүбүүдтэ грамотануудые, бэлэгүүдые барюулба, хэдэн тонно эдеэ уһа, тамхи таряа дамжуулба. Үбэр-Байгалай хизаарай засаг түрэ толгойлогшын нэгэдэхи орлогшо Андрей Кефер, барилгын сайдай уялга дүүргэгшэ Алдар Бальжиров, Үнэн алдартанай шажантан Димитрий, Шэтын дасанай Баир ламхай, Шэтын казак урлалай “Слобода” ансамблиин, Агын “Амар сайн” театрай артистнууд болон бусад зон амбан ноёной хажууда ябалсаба.

-Байлдаанай боложо байһан газарта дүтэхэн ябахадаа, сэдьхэл хүдэлөө ааб даа, жэхыхээршье байгаа һэн. Забайкальска 29-дэхи армида шанга хүбүүдүүд дайлалдажа ябана. Эхэ ороншо сэдьхэлтэй, харюусалга ехэтэй, яб-саб журамтай сэрэгшэдые хараабди. Мүр мүрөө бата тулалсаад, бэе бэедээ туһалалсаад сэрэгтэ ябана. Шэг шарайнуудынь һаруул дорюунууд, уулзаһандаа баяртайнууд, нютагаархиндаа мэндые хүргэнэ. Сэрэгшэдэй урда үдэрэй хоёр тоглолто үгэхэ гэжэ оролдообди. Краснокаменскын бэлигтэйхэн хүбүүн Сиран Агасаров өөрынгөө зохёоһон дуунуудые дуулаа, Элбэк Зандраев бидэ хоёр ород, буряад дуунуудые дуулаабди. Буряад нютагта үндыһэн ородууд буряад дуу соносоод, буряад хубсаһа хараад ехэ уярна, үнэнхэ зүрхэнһөө баясана. Орос Уласай, Үбэр-Байгалай хизаарай, Агын тойрогой тугуудые, адис, аршаан, хүжэ бэлэглэхэдэмнай тон ехээр баярлана.Госпитальда тоглолтоо харуулхадаа, зүрхөө шэмшэрхээр хайратай хүнүүдтэй уулзаабди. Залуушье, наһатайшье хүнүүд байна. Захиһан дуунуудыень дуулаабди.

Захиралта үгэжэ байдаг харюусалгатай ажалтай, сэрэгэй үндэр албан тушаалтай буряадуудтай уулзаабди. Манай үндэһэтэн мэргэжэлтэй, бодолтой, зоригтой хүнүүд гэжэ бахархаабди, - гээд “Амар сайн” театрай түлөөлэгшэ Болот Батожаргалов хөөрэбэ.

Намжилма БАЛЬЖИНИМАЕВА,

“Буряад үнэн” һониной ветеран,

“Мүнгэн тобшо” сайт хүтэлэгшэ

http://mungen-tobsho.com/

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)