БАЯСХАЛАН ЛЫКСОКОВ ТҮРЭЛ НЮТАГАА ҺАЙХАШААН ЗУРАДАГ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Буряад уласай арадай уран зурааша Баясалан Лыксоковой тусхайта үзэсхэлэн Улаан-Үдэдэ ноябриин 3-да нээгдэхэ байна. Цыренжаб Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейн танхим соо Буряадай арадай уран зурааша Баясхалан Эрдынеевич Лыксоковой тусхайта үзэсхэлэн энэ оной ноябриин 3-да Улаан-Үдэдэ нээгдэхэнь. Уран зураашын олон жэлдэ зураһан

элдэб янзын түхэл маягаар, үнгэ зүһөөр байгаали, оршон тойронхи ажабайдал, хүнүүдэй нюур шарай зураглаһан уран бүтээлнүүд харагшадай үзэмжэдэ табигдаха юм.

Уран зурааша Баясхалан Лыксоков Агын тойрогой Могойтын аймагай Хара-Шэбэр нютагта 1959 оной январиин 20-до түрэһэн юм. Тэрэ Москвагай В.И.Суриковай нэрэмжэтэ уран зурагай гүрэнэй дээдэ һургуулида СССР-эй арадай уран зурааша, академик Ю.К.Королевой уран зурагай һургуулида һуралсажа, 1982 ондо дүүргэһэн юм.

Талаан бэлигтэй, мэргэжэл шадабаритай уран зурааша Баясхалан Лыксоков Ага, Догой, Алхана, Хара-Шэбэр түрэл нютагуудай хада уулануудые, тала дайдые зураглаһан бүтээлнүүдээ олоной анхаралда табидаг байна. Уран зураашын ажалнууд Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ, Москвагай уран зурагай санда, Россиин соелой яаманда, хубиин хадагаламжада байха. Бүтээһэн ажалнуудыень нэрлэбэл: “Летчиг. Уран зохёолшо Д.Батожабай дайнай жэлнүүдтэ” (1981),

“Тогоон шулуун” (1989), “Тохорюунууд” (1991), “Догойдо үдэшэлэн” (1993), “Мойһон” (1996), “Догой нютаг” (1996), “Аягатай зураг” (1999), “Дулаан тала” (2000), “Жаргалай үүдэн. Алхана” (2000), “Сүүгэлэй дасан” (2003).

Буряад Уласай эрдэмэй, һуралсалай, соёлой ажал хэрэгтэ суурхаһан хүнүүдэй, мүн гүрэнэй, политикын болон олониитын элитэ ажалябуулагшадай дүрэ зурагуудай дүрбэн галерея бүтээһэн: “Буряад Уласай эрдэм һуралсалай элитэ ажал ябуулагшадай хүндэтэ галерея”, “Улаан-Үдэ хотын гүйсэдхэлэй комитедэй түрүүлэгшэнэрэй ба мэрнүүдэй дүрэ зурагай галерея”, “Буряадай соёлой сайдуудай дүрэ зурагай галерея”, “Буряад Уласай хуулиин засагай эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдэй дүрэ зурагай галерея”, бүхыдөө 120 уран зурагууд бүтээгдэһэн байна.

Баясхалан Эрдынеевич Лыксоков ород уран зурагай бодото һургаал заабари, мүн буряад зурагай түхэл хэлбэри алдангүй, ажалаа үргэлжэлүүлһээр зандаа. Уран зураашын тусхайта үзэсхэлэн дээрэ 80 гаран уран бүтээлнүүдынь табигдаха юм. Уран зурааша нютаг оронойнгоо гоё һайханиие, байгаалиин гайхамшаг оршон тойрониие шадамар бэрхээр, нюдэндэ уриханаар уянгалан зурадагаараа онсо ондоохоноор харагдадаг юм.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)