ҮЛЗЫТЫН ДОНДОГОЙ “ҮНШЭН САГААН БОТОГОН…” ШҮЛЭГ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

...Үндэр Хангайн дабаанда
Үншэн сагаан ботогохон,
Үншэн сагаан ботогохон
Эжыгээ һанаад мэлмэрүүлнэ...
Эжыл – энгин тэмээниинь
Эрхэлүүлэн үнэсэнэгүй.
Дабхар дархи ашаагаа
Даажа ядан бүншэнэгүй.
Һүмбэр-Хангайн дабаан дээр
Һүүлшынхиеэ амилба.
Эзэн – манжын ташуур дор
Энгин тэмээн алдалба.
Арһан богсо ашааень
Абажа байхыень мэдэбэгүй.
Аабагархан ботогондонь
Ашажа байхынь харабагүй.
Үншэн сагаан ботогохон
Бүншэн бүншэн тэмтэрнэ.
Хоёр харахан нюдэнһөөнь
Ходол ходол мэлмэрнэ.
Энгин энгин эжыгээ
Эрьен харахаа һанахадань,
Табан гүрэлөө ташуурынь
Таашаан бэеыень шатаанал.
Энгэр ехэ дабаанай
Эгсэш гээшэнь тэнсэлгүй.
Эзэн хүнэй зан абаринь
Эридш гээшэнь тэнсэлгүй.
Зоболон ехэтэ дайдаяа
Зориболши даа, ботогохон.
Гасалан ехэтэ харгыдаа
Гарабалши даа, ботогохон.
Халюун хотогор нюргаяа
Халсархадаа ёолохолши.
Хатуу дүрбэн табгайгаа
Хагзархадаа уйлахалши.
Энгин эжын ашаанай
Хүндэш гээшэнь аргагүй.
Элһэн манхан замуудай
Уташ гээшэнь аргагүй.
Үншэн сагаан ботогохон
Бүншэн бүншэн хатарна.
Хаана холын хизаарта
Хадын дабаан матарна.
Үншэн сагаан ботогохон
Үнөөхил Хангайн дабаанда
Алтан амияа алдажа,
Алдалан унахань магадгүй.

54321

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
22.01.2014Прочитано 474 раз(a)

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)