Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Роберт Рождественский РЕКВИЕМ

Роберт Рождественский РЕКВИЕМ

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Дедушка c бабушкой_crПОЭМЭҺЭЭ ХЭҺЭГ

"321-дэхи Сибирскэ" гэжэ киногой режиссер Солбон Лыгденовтэй уулзаһанай һүүлээр энэ Реквием шэхэндэмни зэдэлнэ. Батор Батоевай оршуулга)

(Фото дээрэ минии аба эжы хоёр - Нанзатов Бальжинима Нанзатович, Улаан Одоной ордентой,

Цыдендоржиева   Цыбжит Балдановна, Алтан медальта Эхэ-герой, хоюулаа Агууехэ Эсэгын дайнай ветеранууд. Алтан дэлхэйһээ халижа ошонхойнууд).

Бү мартагты!

Үдэр гарагай һубаряан дундуур

Бү мартагты!

Үе сагай эрьеэн соогуур

Бү мартагты!

Энэ наһандаа

Эрьен ерэхэгүйшүүлые

Бү мартагты!

Гажараажа сэдьхэлээ

Бү уйлагты,

Гашуун нулимсаа

Бү адхагты.

Байлдаанда унагшадай арюун дурасхаал

Байха наһандаа сахижа ябагты!

Хүгжэм дуугаараа, таряагаараа,

Хүсэлөөрөө, шүлэгөөрөө

Алуулһан сэрэгшэдэй алдар солые

Али байхаараа үргэжэ ябагты!

Хүнүүд!

Хүрин зүрхэнэйнгөө сохилоо сагта

Бү мартагты!

Амар жаргалайнгаа

Ямар сэнгээр олдоһыень

Бү мартагты!

Дуулим дэлхэйгээр

Дуугаа дуулахадаа,

Аялгалха аргагүй

Хүнүүдые бү мартагты

Үри хүүгэдтээ хэлэжэ үгэгты!

Аша гушадаа хэлэжэ үгэгты!

Алтан дэлхэйн байгаа сагта

Агшан зуурашье бү мартагты!

Мүнгэн тооһондол сасарһан олон

Мүшэд тээшэ ниидэн ябахадаа,

Тэмсэлэй дүлэн соогуур унаһан

Тэдэ зониие бү мартагты!

Хүрьһэтэ дэлхэйн түмэн хүнүүд,

Хүлгөөтэ хабараа угтан  ябагты.

Хараал шэнгээһэн аюулта дайе

Халюун дэлхэйн хүнүүд, усадхагты.

Саг  жэлэй һубаряан соогуур

Сарюун,  арюун хүсэл эрмэлзэлээ

Амидаралай һудалаар, ажабайдалаар тэдхэгты!

Зүгөөр тэдэниие - эрьен ерэхэгүйшүүлые

Зүрхөөрөөшье, сэдьхэлээрээшье-хэзээдэш бү мартагты!

Баатар Батоевай оршуулга.

Notice: Undefined index: vote-post-5263 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)