Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 “321-дэхи Сибирскэ” кино бүтээгдэхэнь

“321-дэхи Сибирскэ” кино бүтээгдэхэнь

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

 

DSC05451Декабриин 17-до Гүрэнэй филармониин танхим соо "321-дэхи Сибирскэ"гэһэн кино  буулгагшадтай уулзалга-телемарафон болобо. Аяар холын Волгоград хотоһоо, Эрхүүгэй можын Свирскһээ кино бэлдэлсэжэ байһан хүнүүд ерээ. Суута артистнууд дуу дуулажа, өөһэдынгөө хубита  оруулба. дивизи.

Солбон Дондокович бүтээл тухайгаа хөөрэхэдөө, хүсэл зоригоо эршэдэһэн, ерээдүйн киногоо ямаршуугаар буулгахаб гэжэ эхинһээнь һүүл хүрэтэр шугам шэнги шууд шиидэнги, нюдэдынь ялалзажа байхадань, бэлигтэй энэ хүн юунэйшье урда сухарихагүй, хэнһээшье далтирхагүй, бүтээлээ хээ хадаа хэһэн шэнги хэхэ гэжэ бүхөөр найдахаар байна.

DSC05445Буулгагдахаа байһан киногой зарим кадрнуудые харуулба. Дайнай һүрөөтэй амисхаал үзэгдэжэ байхадань, үзэгдөөгүй шадамар бэрхээр табигдаһан кино бүтэхэнь хадаа гэжэ  этигэнэбди.

-Эхэ орондоо дуратай байха гээшэ юун гээшэб гэжэ залуушуулдаа хөөрэхэ, ойлгуулха ёһотойбди. Хари гүрэнүүдэй кинонуудые һонирхобошье, өөрэймни үбгэ эсэгэ мүнөөдэрэй амгалан байдал асараа, тэрэнэй үбсүүндээ зүүһэн орден медальнууд эрэлхэг зоригтой сэрэгшэн байһаниие гэршэлнэ, гээд тэрэ хөөрэнэ.

DSC05461Солбон Лыгденовэй «321-дэхи Сибирскэ» гэжэ кино буулгалгада хандиб үргэжэ, туһа нэмэри оруулаябди, арадай кино бүтээхэдэнь буряад арад түмэн гарта һабартаараа хамһалсаебди гэжэ уряалнаб!

Notice: Undefined index: vote-post-5302 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)