Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 ТЕАТРАЙ ШЭНЭ ХАҺА ЭХИЛБЭ

ТЕАТРАЙ ШЭНЭ ХАҺА ЭХИЛБЭ

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC00122
Сентябриин 17-до Буряадай опера болон баледэй театр Дж.Пуччиниин “Тоска” опера олон түмэнэй анхаралда табижа, хүшэгэеэ сэлихэнь гээшэ. Монголой алдарта дуушан Унушихбаярын Уянга, энэ зундаа дэлхэй дүүрэн суутай болоһон Ганбаатарын Ариунбаатар, манай театрта үнихэнэй ажалладаг, һайхан дуугаараа олон зоной дура сэдьхэл буляаһан Намхайн Мүнхзула, алдар суутай Михаил Пирогов гэгшэд театрай шэнэ хаһа нээхэ байна. Санкт-Петербургын Капеллын Илья Дербилов энэ үдэшэ дирижерой үндэртэ зогсожо, “Тоска” оперые хүтэлхэ байна.
Сентябриин 15-да театрай шэнэ хаһатай дашарамдуулан театрай дэбисхэр дээрэ Дарима Линховоин түрүүтэй дуушадтай сэтгүүлшэд уулзажа, асуудалнуудые табиба.
-Би Улаан-Үдэ ерэжэ, театрай коллективтэй ажаллажа байһандаа маша ехэ баяртайб. Дуушадтай дүтөөр танилсааб, ямар гайхамшаг талаан бэлигтэйшүүл гээшэб, дуушанай ажалдаа ямар дуратайгаар, ямар харюусалгатайгаар хандана гээшэб. Мариинска театрһаа эхилээд Карнеги Холл хүрэтэр алдар суутай болоһон
Ганбаатарын Ариунбаатарай дуулахые соносохо гээшэ ямар ехэ зол гээшэб!- гэжэ Илья Дербилов хэлэбэ.
П.Чайковскиин нэрэмжэтэ конкурсдо Гран при туйлаһан Ганбаатарын АриунБаатарай абьяас бэлигтэй танилсахаяа һанаһан гүрэнүүдһээ урилга ерэжэл байна. Сентябриин 27-до Санкт-Петербургын Мариинска театрта сольно концертдэ тэрэнэй дуулахыень операда дуратайшуул хүлеэжэ ядажа байна. “Тоскада” дуулаад, эдэ һарануудта Улаан-Үдэдэ һаяын сагта тэрэ дуулахагүй. Сольно концерт бэлдэжэ дуулаха сагайнь ерэхэдэ, һүүлдэ олондо мэдээсэхэ юм ха.
-Намайе дэмжэһэн, далижуулһан Буряадай театрта шэнэ хаһа нээлгэдэ хабаадангүй байха аргамгүй. Сентябриин 27-до Санкт-Петербургдэ дуулаад, саашадаа гадаада гүрэнүүдэй театрнуудта урилгаар ошохо болоноб,-гээд Ариунбаатар Ганбаатарын хөөрэнэ.
Чайковскиин нэрэмжэтэ конкурсдо илалта туйлаад байхадань, “Буряад Үнэн” сонинойнгоо түрүү нюурта энэ гайхамшаг мэдээсэл уншагшадтаа дуулгаа һэн. “Буряад Үнэнэй” энэ дугаар Ариунбаатарта харуулхадамни, “би хараагүй, уншаагүй байгааб” гээд баяртайгаар абаба.
Сэтгүүлшэдэй табиһан асуудалнуудта Г. Ариунбаатарай харюусахадань, Н.Мунхзула оршуулжа туһалба.
Энэ намартаа операда дуратайшуулые ямар зүжэгүүд хүлеэнэб гэхэдэ: “Итальян дуунуудай үдэшэ” хүлеэгдэнэ, “Арюун гоохон Ангара дүүхэй” балет хужарлан харахада болоно, сентябриин 26-да Буряадай арадай артистка Билигма Ринчинова Дж.Вердиин “Травиата” операда голлон дуулаха байна.

Notice: Undefined index: vote-post-4448 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)