Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Буряад шүлэгэй дээжэ

Буряад шүлэгэй дээжэ

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC06018ГАЛИНА РАДНАЕВА (1949)
Галина (Санжи-Сурун) Жигмытовна Раднаева Зэдын аймагай Бага нарин нютагта түрөө. 1975 ондо Москвагай А.М.Горькиин нэрэмжэтэ уран зохёолой дээдэ һургуули дүүргээ. Буряад болон ород хэлэн дээрэ хэблэгдэһэн олон тоото номуудай автор мүн. Зэдын буряадуудай аман зохёол суглуулжа, хэдэн номуудые хэблүүлээ. СССР-эй болон Россиин уран зохёолшодой холбооной гэшүүн. Буряад республикын болон Россиин Федерациин соёлой габьяата хүдэлмэришэн. Буряадай арадай поэт.

Раднаева Галина (Санжи-Сурун) Жигмытовна родилась в 1949 г. в с. Малый Нарын Джидинского района Бурятии. Окончила Литературный институт им.М.Горького. Автор более 10 сборников сихов на бурятском и русском языках. В последние годы ею собраны и изданы материалы по фольклору джидинских бурят. Член Союза писателей СССР и России. Заслуженный работник культуры Бурятии. Народный поэт Бурятии.
ТАХЫН СУУРЯАН
«Тас-няс…»
Айлшанай ерэхые зүгнөөд галнай ,
Түргэн дундаа зугаагаа али дэлгээнэ гү?
Абай Гэсэрэй һүүдэр ами оронхой,
Түмэн жэлые эбхэжэ али ахина гү?
Дүлэтэ наһанайнгаа
Дүрэжэ дууһатарбаатарнууд тэмсэн,
Дэншье үнэтэйгөөр жаргал асараа.
Тиимэһээл гуламтымнай харуулшан мэтэ
Гэсэрэй һүүдэр эрьенэ хаяа...
Эрхэ сүлөөһөө
Үһөө нэхэгшэдэй жадын үзүүр
Үхээри тээшэ нэнгэһэн зандаа.
Нарата дэлхэй үхэлэй сэнгээр
Нара буруу эрьехэгүйл шортоо.
Саг үргэлжэ
Тэмсэлдэ бодохоор нюдаргаа зангидахадам,
Гэсэрэй хүлһэн сабиргай руум урдадаг.
Гушан гурбан баатарнуудайнь нэгэндэл мэдэрхэдэм,
Түймэрһөө дэлхэйе абарха хүсэл тэршэлдэг.

“Тас-няс...”
Хүгтэй зугааша галаа шагнаархан,
Халин алдаһан сайгаа һамарнаб.
Хамарым зохолооһон хоншуу үнэрһөөнь
Хээрын нүүдэл амисхал гудамхинаб.
Һүүдэрни гү?
Угсаатамни гэнтэ галым тойроод,
Забилжа һуунхай, гааһаяа һороно.
Үгы эмгээм бодожо ерээд,
Сайнайм дээжые галда үргэнэ.

Оо, ойлгоноб,
Аша гушанарайнгаа хуби золоор
Орон нютагаа уяруулна гэжэ.
Ажабайдалай һүлдэ – жама ёһоор
Оршолонто дэлхэйгээ тахинал иигэжэ.

Һая бууһан
Улаахан бэриингээ сайе амасахадаа,
Унтархагүй наһаа хараһан баабайн этигэл.
Бэриингээ шанаһан сайе уухадаа,
Буян хэшэгээ таниһан эхын жаргал.

Тиимэһээл
Ундаа хүрэһэн тала мэтэб.
Ундаа харяаха – наһанайм хүсэл.
Гомдол, баярайнгаа үнэһэн дээрэ
Гуламтаяа һэргээхэ – минии жаргал.

Эгээл эндэһээ
Нүүдэл арадайм шэргэшэгүй ундан
Удхаяа олоо бэшэ гү?
Нангинаар сахижа һэргээдэг гуламтань
Уудам таламнай болоо бэшэ гү?

Уураг сагаан
Үүрэй толон уурал һабанан,
Үдэрые һүлэн тогоондом салгидана
Нараар дүүрэн талым амисхал
Наһандам хүрэхэ тамир асарна.

Notice: Undefined index: vote-post-3820 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)