Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Номой юртэмсэдэ шэнэ уран бутээл нэмэбэ

Номой юртэмсэдэ шэнэ уран бутээл нэмэбэ

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF3914Уран шулэгшэн Дугарма Батоболотова Агын тойрогой Сагаан-Уула нютагта алтан дэлхэй дээрэ нара хараhан намтартай. Эдир бага наhандаа, эжыгээ алдажа,  олон дуунэртээ эжы шэнги hанагдан, эхэнэрэй энхэрэл дуурэн юртэмсэ мэдэрhэн гэхэдэ алдуу болохогуй. Тиимэhээ тэрэнэй зохёолнууд ажабайдалhаа ундэhэтэй тула, хунуудэй сэдьхэлэй хубшэргэй сэхэ дайраха аргатай. Дугарма Батоболотовна нютагайнгаа найман жэлэй hургуули дуургээд, Агын багшанарай училищидэ hуралсаа. Хожомоо Н.Г.Чернышевскын нэрэмжэтэ Шэтын багшанарай институдай географиин факультет дабажа гаралсаа.Багшын ажалайнгаа хажуугаар, сэдьхэлhээнь hайлаhан бодолнуудаа саарhан дээрэ барлажа, олоной анхарал татадагынь hайшаалтай. Сахюуртын дунда hургуулида душоод жэлдэ багшалhанай удаа, муноо хундэтэ амаралтада гарабашье, сэдьхэлэйнгээ захиралтаар шулэгоо зохёоhоор зандаа. «Забайкалиин хизаарай эрдэм hуралсалай габьяата худэлмэрилэгшэн» гэжэ нэрэ зэргэтэй, «Россин эрхим хунууд» гэhэн номдо оруулагдаhан габьяатай уран шулэгшэмнай шулэгуудэй шэнэ ном хэблуулбэ. «Энхэрэл дуурэн эхэнэрэй юртэмсэ» гэжэ номтойнь танилсаhан зон шэнэ бутээлнуудынь сохом hонирхон уншаха гээд найданабди.Табан ухибуудэй эжы, долоон аша, зээнэрэй хугшэн, нагаса эжы ушоо нэгэ захата бутээжэ, буряад арад зондоо бэлэглэбэ.

«Хуби заяанайм одон» гэжэ шэнэ номтойнь танилсалга Буряадай гурэнэй Ундэhэтэнэй номой санда, энэ оной февралиин 7-до болохоёо байна гэжэ Та бугэдэндэ дуулганаб. Ага найман эсэгын эрхим басагадай нэгэн Дугарма Батоболотоватай уулзажа, уран шулэгэйнь дээжэhээ ундаа харяатараа хуртэлсыт гэжэ уряалнаб. Номой юртэмсэдэ нэгэ hайн уран бутээл нэмэбэ.

Notice: Undefined index: vote-post-2312 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)