ЦЫПЕЛМА ДҮҮ БАСАГАМНИ 73-ай БОЛОБО


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Мүнөөдэр 2023 оной августын 10-да Цыпелма Нанзатовна Бальжинимаева дүү басагамни 73-ай болобо.
Түрэһэн үдэрөөршни амаршалнабди! Үреэгээ илгаруулхагүй баян болооройгты, Үриеэ танихагүй олон болооройгты!
Аза жаргалтай, талаан бэлигтэй, элүүр энхэ ябахашни болтогой!
Алтан дэлхэй дээрэ ажаһуужа ябахадаа, алтан аягаар унда уужа ябана гээшэш!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(3 голоса, в среднем: 3.7 из 5)