СЭЛЭНГЫН ПОЛКЫН НАНГИН ШҮТӨӨН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Буряад Уласай үндэһэнэй музейдэ нангинаар хадагалагдадаг Антоний ба Киев-Печерский Феодосий гэгээнтэнтэй хамта Печерскэ Эхэ бурханай дүрэ зураг  Москвада анха үзэсхэлэндэ табигдаба. Бородино байлдаанай Панорама музейдэ (Москва) үзэсхэлэн нээгдэбэ. Гүрэнэй сэрэгэй түүхын архив, ОХУ-ай Зэбсэгтэ хүсэнэй түб музей, Буряад Уласай үндэһэнэй музей, хубиин суглуулбариин хадагаламжанууд "Полкын нангин түшэг.Сэлэнгын полкын түүхэһээ" гэжэ нэрэтэй  үзэсхэлэндэ табигдаба.

 

Севастополь хотые баатарлигаар хамгаалһанай 165 жэлэй ойдо музей  Оросой армиин хамагай эртэнэй полкнуудай  нэгэн болохо Сэлэнгын 41-дэхи полкын гайхамшаг хуби заяан тухай үгүүлэхэ болоно. Түүхэнь 1812 оной Эсэгын дайнай үйлэ ябадалтай, 1853-1855 оной Крымэй дайнтай таһаршагүй холбоотой.

Селенгинскэ ябаган сэрэгэй  полк Антоний ба Феодосий Киев-Печерский гэгээнтэнэй ба Печерскэ эхэ бурханай  дүрэ зураг  Селенгинск хотодо ажаһуугшадта бэлэглэһэн юм. Энэ хадаа 166 жэлэй саада тээ, 1854 оной октябриин 24-дэ Крымдэ Селенгинскэ ябаган сэрэгэй полкын сэрэгшэд Севастопольһоо холо бэшэ газарта олоһон юм. Бурханай дүрэ зураг дээрэ Гэгээн Феодосиин нюурые шобто буудуулаатай гэжэ харагдана. Сэлэнгинскэ полкын сэрэгэй  түүхээр дамжуулан үзэсхэлэн  музейн 1853-1855 оной Крымэй  дайнай үйлэ ябадалнуудтай танилсуулжа байна. Үзэсхэлэн 2020 оны майн 27 болотор нээлтэтэй байха юм.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)