Эхэ Буряад Оромнай һайхан даа…


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Апрелиин 5-6-да Байкалтур гэжэ аяншалгын мүр зубшажа Асагадай, Шулуутайн, Анаагай , Эгэтын, Хэжэнгын дасангуудые хаража, мүргэжэ, гороолжо, һүзэглэжэ, Отошо Бурханай субаргада  мүргэжэ, “Уянгын сэсэрлиг” гэдэг ирагуу найруулагшадай тусхай ондоохон газар уһые хаража. сэдьхэлээ ханажа, дуран соогоо мүргэжэ ябахадаа, бурханда мүргэхэ хорюултай, санзай ууюулжа, адисаар хүүгэдээ утаха аргагүй байһан аба эжыгээ дурсан һанажа, ямар һайхан саг байнаб даа мүнөө гэжэ бурхандаа зальбаран, маанияа уншан Загарайн, Хориин, Яруунын, Хэжэнгын  аймагуудай газар уһан дээгүүр ябахадаа, олон юумэн тухай бодолгото боложо, энэ ябаһан аяншалга тухайгаа бэшэхэб даа гэжэ шэбшэжэ ябаааб даа. Ямар гоё нютагтай, ямар гоё дайда газартай, ямар гоё Буряад орон нютагтай зон гээшэбибди гэжэ гайхан, һайхашаан, һүзэглэн ябаһан хүнэй нюдөөр энэ гэрэл зурагуудыемни харыт даа, нүхэдүүд!!!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)