УГ ГАРБАЛАЙ hАРБААЛЖАН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


Барга Баатар гурбан хубуутэй байhан: Олюудай, Буряад, Хоридой. Хоридойн ехэ хатан Баргажан-гуа Алан-гуа гэжэ басага турэhэн. Хоёрдохи Шаралдай хатанhаа табан хубууд: Галзууд, Хуасай, Хубдууд, Гушад, Шарайд турэhэн. Гурбаахи Нагадай хатанhаа зургаан хубууд: Харгана, Худай, Бодонгууд, Сагаан, Хальбан, Батанай турэhэн. Алан-гуа басаган Добуу мэргэн нэрэтэй хубуундэ хадамда гараhан, тэрэнэй уг удамhаа Эзэн Чингис Хаан турэhэн юм.
Сахюурта нютагай Бадмацыренэй Батын Галсанай угай hарбаалжан

Барга Баатар

Хоридой мэргэн

Хүбдүүд

Улаалзай

Буурал

Һүүрэл

Һүхэ

Һаарал

Һахал

Өөдэй

Мүнхэ

Иван

Солбон

Даша

Санжа

Эрдэни

Бадмацырен

Бата Батажаргал - Мүнхэ-

Галсан
Володя Бальжинима

Мунхын хүбүүд --Бальжинима Бата
Володиин
Дэмбэрэл Сэнгэ

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)