МИХАИЛ ЕЛБОНОВ -ЭДИР БУДУМШУУ АЖАЛЫНЬ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


МИХАИЛ ЕЛБОНОВ -ЭДИР БУДУМШУУ АЖАЛЫНЬ
Россиин арадай артист, Буряад Уласай Гүрэнэй шангай лауреат Михаил Гомбоевич ЕЛБОНОВ 15 жэлэй саада тээ "Эдир Будамшуу" гэжэ һургуули байгуулһан юм. Ахаһаа Ага хүрэтэр, Баргажанһаа Баунт хүрэтэр, буряад арадайнгаа бэрхэ-бэрхэ хүбүүдые шэлэжэ, һургажа, дэмжэжэ, далижуулжа байна гээшэ. Эдир артистнуудта сэдьхэлэйнгээ ульһа хубаалдажа, бэлиг талаанайнгаа дээжэһээ хүртүүлжэ, буянтай ажал хэжэ ябана бшуу. Эдэ олон жэлнүүдтэ арад зондоо хэрэгтэй ажал хэжэ ябахадаа, Михаил Гомбоевич сарюун, дорюун зандаа. "Би зандааб!" гэжэ дуугаа дуулаһаар 100 наһа хүрөөрэйгты! Ноябриин 25-да "Амар сайн" театрай тайзан дээрэ Михаил Елбонов багша шабинартаяа үзэлэй гоё наада харуулба. Һургаһан шабинарынь бэлигтэй гээшэнь гайхамаар! Ерээдүйдэ алдар суута хүнүүд болохол байха. Амжалта хүсэнэбди!. Баяр хүргэнэбд

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)