АРСАЛАН БУДАЖАПОВТА БУРЯАД ДЭГЭЛ ҮМЭДХҮҮЛБЭ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


Арсалан Будажапов Агын тойрогой Согто-Хангил нютагта Баир Будажапов Кундуз Омурбекова хоёрой бүлэдэ 1993 ондо түрэһэн байна.
Агын барилдаанай дүхэриг соо үндыһэн Арсалан бага наһанһаа заал һаа илахаб гэһэн эрмэлзэлтэй барилдадаг һэн. Агын барилдаашадай дунда нилээн ехэ тэмсээнүүдые гаража, дүй дүршэл, арга маяг, шадабари халан абажа, 2022 оной сентябриин 16-да Сербидэ болоһон дэлхэйн чемпионадта хүрэл медальда хүртэбэ. Дэлхэйн эрхим барилдаашадай үндэр дээрэ зиндаада гараһан буряадуудай дүрбэдэхинь болобо гээшэ. Урда тээнь Борис Будаев, Базар Базаргуруев, Евгений Жербаев гурбан байгаа юм.
2019 онһоо Арсалан Будажапов эжынгээ эхэ ороной, Киргиз Уласай туг доро барилдана. Зүб лэ харгыгаар дабхижа ябана. Нагасанарһаа нара ногоо татаха гэжэ буряад үгэ байха. Киргиз гүрэнэй түлөө барилдахадань, дэмбэрэлтэй һайн байгаа гээшэ ха. Үшөө юуниинь һайшаалтайб гэхэдэ, хүрэл медаль абаад байхадаа, Киргизиин ТВ-гээр сэдхүүлшэдэй асуудалнуудта Арсалан киргиз хэлээр харюу үгэжэ байхадань баярлаабди. Аба эжы хоёройнь һургаал заабари эндэл харагдана лэ.
Арсалан Будажапов Советскэ Союзай Герой Базар Ринчиногой мүнхэ дурасхаалда зорюулһан 60-дахияа боложо байһан бүхэ барилдаанай эхин дээрэ Согто-Хангил нютагаархиниинь алдар суута Арсалан хүбүүндөө буряад дэгэл үмэдхүүлбэ.
Мүнгэн хутага бүһэдөө зүүһэн, булган малгай хиидхүүлһэн, буряад үндэһэн хубсаһаа үмдэһэн Арсалан Будажапов тайзан дээрэ гоёшоомо гоёор харагдана.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)