Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Монгол оюутадай фестиваль

Монгол оюутадай фестиваль

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Улаан-Үдэ хотын дээдэ, дунда һургуулинуудта  һуралсадаг монгол оюутадай “Монгол Уласай үдэрнүүд Буряадай Гүрэнэй Ехэ һургуулида»” гэһэн  фестиваль энэ оной декабриин 2-3- да болобо. Түрүүшын үдэр оюутад дуу дуулаха, хатарха, уран гоёор шүлэг уншаха тэмсээндэ хабаадаба. Хоёрдохи үдэртэ тамирай тэмсээндэ: волейбол, баскетбол, шатар ба ооһор таталгаар урилдаба. Баг бүхэн 4 басагад, 4 хүбүүд бүридхэлтэй байгаа. Буряадай хүдөө ажахын академиин, Буряадай гүрэнэй Ехэ һургуулиин, Буряадай багшанарай         колледжын, Зүүн-Сибириин технологическа Ехэ һургуулиин, Хяагтын медицинскэ колледжын, Байгалай базова медицинскэ колледжын оюутад шадабарияа харуулжа тэмсээндэ хабаадаба.

dsc09769Россин болон Монголой залуушуулай хани харилсаае улам һайжаруулга,  монгол арадай түүхэ, ёһо заншал, соёлтой танилсуулга, бэлиг талаантай оюутадые шэлэн һунгаха зорилготойгоор энэ фестиваль эмхидхэгдээ юм.  Монгол бэшэгээр уранаар бэшээшэд  дүй дүршэлөө харуулба, «Минии Монгол» гэһэн гэрэл зурагай үзэмжэ дэлгээгдэбэ, монгол эдеэнэй дээжэ айлшадта амталуулба, монгол хүгжэм зэдэлбэ.

Улаан-Үдэдэхи Монголой Генеральна консулой зүбшэлэгшэ Х.Лундэнбазар, «Тэнгэриин бэшэг» түбэй директор Д.Ж.Дамбаева, Улаан-Үдэ хотын депутадуудай соведэй дэргэдэхи залуушуулай комитедэй түрүүлэгшэ М.В.Елбаева, Оюутадай федерациин түрүүлэгшын орлогшо Г.Ч.Нимбуев гэгшэд тэмсээнэй шүүгшэд байба.

Буряадай багшанарай колледжын “Тэнгэри” ансамблиин дуушад “O sole mio” дуу бултанай уяртар дуулажа илалта туйлаба. Буряадай гүрэнэй технологическа Ехэ һургуули хоёрдохи, Буряадай     хүдөө ажахын академиин оюутад гурбадахи һуури эзэлбэ.

Фестивалиин эхиндэ оюутад түрэл Монгол оронойнгоо түрын дуу һүр жабхалантайгаар дуулаба.

Notice: Undefined index: vote-post-6153 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(5 голосов, в среднем: 4.2 из 5)