Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Мүнгэн тобшо 3D

Мүнгэн тобшо 3D

Эртэ урда сагһаа буряад арад ямар түүхэтэй, соёл болбосоролтой, уран шүлэгтэй, дархан урлагтай, шажан мүргэлтэй, аман зохёолтой мүнөө ХХ1 зуун жэлэй 13-дахи жэлдэ ерээд байһан арад зон гээшэбибди гэжэ һонирхоһон хүнүүдтэ зорюулжа  сайт нээгдэбэ. Ямар ушарһаа “ Мүнгэн тобшо ” гэжэ нэрэтэйб гэхэдэ, юһэн эрдэниин нэгэниинь болодог сагаан мүнгэн эрдэниин шулуунда буряадууд тон дуратай юм. Хутагаяа, эмээлээ, дэрэеэ, гааһаяа, зүүдхэлээ сагаан мүнгөөр шэмэглэн гоёодог байһан юм. Мүнгэшэ дархашуул сагаан мүнгөөр гайхамшаг бүтээл хэхэдээ, сэдьхэлэй сайханиие, сүн сагаан санаа бодол, нюдөө хужарлуулан баясаха баяр түрүүлхын түлөө оролдодог байһан гээшэ. “Тобшо” гэжэ үгэ гүнзэгы удхатай, нэгэ үгэ соо олон ойлгосо багтаажа, монсогойлон тобшолжо дамжуулһан мэдээсэл, энээниие дэлгэрүүлхэ, дэлбэлэн бүри үргэн дэлисэтэй, бүри үргэн уужам удхатай болгон олондо тарааха гэһэн удхатай юм.

Мүнгэн тобшо 3D

Байгаалидаа,тойроод байһан уһа голдоо, хада ууладаа гамтайгаар хандаха гээшэ буряад хүнэй эльгэн соо байха. Эхэ эсэгымнай, элинсэг хулинсагаймнай модо хухалжа болохогүй, булаг уһаяа бузарлажа болохогүй, наһатайшуулаа хүндэлэгты гэжэ захиһан захяа заабари мүнөө болотор мартагдаагүй, сахигдажа байһан зандаа гэжэ залуушуулдаа дамжуулха зорилго мүн урдаа табинхайбди.

Уран зохёол бидэнэй  сэдьхэл бодолые доһолгон хүлгөөдэг, мэдэрэлыемнай,  абари зангыемнай  хубилгадаг, ажабайдалдамнай, үйлэ хэрэгтэмнай ехэ нүлөөлдэг, бидэниие  хүмүүжүүлхы үүргэ дүүргэнэ. Арад зоной сэсэ мэргэн ухаан бодол, урин дулаан сэдьхэл, үндэр һайхан эрмэлзэл харуулһан арадай аман зохёолнууд бидэнэй  дура буляадаг. Һүбэлгэн ухаатай, зориг хүсэл түгэлдэр хүнүүд тухай бэшэһэн уран зохёолнууд бидэнэй талархал татана ха юм.

Хүн бүхэн түрэһэн эжытэй, түрэл хэлэтэй, түрэл арадтай гээшэ. Эжын үлгын дуунай гүнгэнөөн доро үндынэбди. Түрэлхи хэлэн үхибүүдые хүмүүжүүлхэ, өөдэнь үндылгэхэ,  ажабайдал ойлгуулха, эрдэм бэлигтэй болгохо, түрэл арадайнгаа гүн гүнзэгы сэдьхэлтэй танилсуулха ушарта гол үүргэ дүүргэдэг. Түрэл буряад хэлэн дээрэ бүтээгдэһэн дуунуудай, үльгэр домогуудай, оньһон хошоо үгэнүүдэй, онтохонуудай, таабаринуудай, шэлэгүүдэй уран гоёые, шэмэ шүүһые, хэлэнэй баяниие мэдэрхэдээ, хүн бүхэн бага балшар наһанһаа буряад гээшэб гэһэн мэдэрэлтэй, буряад сэдьхэлтэй, урда холын сагһаа дамжан ерэһэн баян түүхэтэй, буряад арадаараа омогорхолтой үндыхэ гэжэ найданаб.  Түрэл хэлэеэ мэдэхэ, сэгнэхэ, шудалха  хүн түрэл арадайнгаа сэдьхэл ойлгожо, тоонто нютагтаа, уһа голдоо, Эхэ орондоо эльгэлэн  дурлажа ябаха ха юм!

Мүнгэн тобшо сайт түрэл буряад хэлэеэ шудалха, сэгнэхэ, хүгжөөхэ, баяжуулха хэрэгтэ та бүгэдэндэ туһатай байха гэжэ найдуулнаб!

11+8 = ?

Ваше cообщение *