Ёһо заншал

Автор Отзывов нет. Прочитано 1247 раз(a)

ТААБАРИНУУД Хадын хажууда жалжагы гутал. (Шэхэн). Адхахада, адха дуурэхэгуй аад, Табихада, тала дуурэхэ. (Нюдэн). Хулагша ...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 3.5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 537 раз(a)

ЁҺО ЗАНШАЛ Эртэ урда сагһаа монгол угсаатан ёһо заншалаа наринаар сахидаг, ургажа ябаһан залуу халаанаа һургадаг ...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)