Соёл

Автор Отзывов нет. Прочитано 135 раз(a)

Организаторами фестиваля выступали  фонд «Найдал», Управление по делам молодежи Комитета по социальной политике ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 109 раз(a)

Недондо жэлэй сентябриин эхеэр Зоригто Жамбалов өөрынгөө дархалһан мүнгэн шэмэглэл олоной үзэмжэдэ фейсбук ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 105 раз(a)

Улаан-Yдэ хотын Аэропорт микрорайондо 15-дахи «Солонго» гэhэн хʏʏгэдэй сэсэрлиг 2009 ондо нээгдээ hэн.Тус сэсэрлигые ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 126 раз(a)

Агын тойрогой абьяас бэлигтэн   Агын тойрогой Сахюрта нютагай  мэдээжэ уран шүлэгшэн Дугарма Батоболотовагай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 134 раз(a)

...Үндэр Хангайн дабаанда Үншэн сагаан ботогохон, Үншэн сагаан ботогохон Эжыгээ һанаад мэлмэрүүлнэ... Эжыл – энгин ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 126 раз(a)

Дамбинима Цырендашиевай «Сэмүүн саг» гэhэн ном 2012 ондо хэблэгдээ hэн. Туд номые габжа лама Гэлэг-Балбар hайшаажа, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор комментариев 5. Прочитано 250 раз(a)

Баир Арюна хоёрой уулзалга               Здравствуйте!                                                    ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор комментария 4. Прочитано 164 раз(a)

«Һуралсал тухай” гэһэн зарлигые Буряадай Олониитын палата зүбшэн хэлсэбэ. Энэ хуралдаанда засаг түрэ баригшад, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo