БУРЯАД ХЭЛЭН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

РАБДАН РАБЖУЕВ (1938-2001)
Үбэр-Байгалай хизаарай Агын тойрогой
Согто-Хангил нютагта түрэһэн.Һургуули дүүргээд,
колхоздоо хүдэлөө, нютаг дээрээ элдэб ажалда ябаа. 1989 онһоо “Толон” һониной ниитэ бэшэгшэ байгаа. Цыдыб Жамбаловай нэрэмжэтэ шанда хүртэһэн.
БУРЯАД ХЭЛЭН
«Наян-наваа» нютагаа
Магтан дуулаhан хэлэн лэ.
Хэр холын угhаа
Хүрэн ерээл маанадтаа.

Абай Гэсэрэй түүхые
Амалhаар ерэhэн хэлэн лэ.
Урайн холо сагые
Удхалhаар ерээл бидэндээ.

Энэ дэлхэйдэ түрэhэн
Элинсэгүүдэймнай хэлэн лэ.
Уян тодо, нугалбаритай,
Удамуудаймнай хэлэн лэ.

Энэл хэлэн дээрэ
Эхэеэ бидэ нэрлээбди.
Энэл хэлэн дээрэ
Инаг дураяа мэдүүлээбди.

Тиимэл хадань хэлэеэ
Гамнан, сахин ябаябди.
Гажа-мужа болгонгүй,
Нарин нягтаар сахиябди.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)