РАБДАН РАБЖУЕВ НЮТАГНИ ҮЛҮҮ ҺАЙХАН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


РАБДАН РАБЖУЕВ (1938-2001)
Үбэр-Байгалай хизаарай Агын тойрогой
Согто-Хангил нютагта түрэһэн.Һургуули дүүргээд,
колхоздоо хүдэлөө, нютаг дээрээ элдэб ажалда ябаа. 1989 онһоо “Толон” һониной ниитэ бэшэгшэ байгаа. Цыдыб Жамбаловай нэрэмжэтэ шанда хүртэһэн.

НЮТАГНИ ҮЛҮҮ ҺАЙХАН
Үргэн ехэ дэлхэйгээ
Үгсэн, уруудан ябааш һаам,
Үлгы хонгор дайдаһаам
Үлүү нютаг үгыл байн даа.

Элдин ехэ дэлхэйгээ
Эрьен тойрон гарааш һаам,
Эхэ хонгор дайдаһаам
Энхэ нютаг үгыл байн даа.

Хорбоо ехэ дэлхэйгээ
Хойшо урагшань һэтэлээш һаам,
Халюун түрэл дайдаһаам
Халуун нютаг үгыл байн даа.
АЛТАН ҮЛГЫ БУРЯАДНИ
Үлгын дуугаар
Эдир наһым магтаа һэнш,
Үлзы заяагаар
Энхэ хаһым дуудаа һэнш,
Аглаг сарюун
Алтан үлгы Буряадни.

Одон гэрэл,
Омог зориг үгөө һэнш,
Уян сэдьхэл,
Урма баярым үргөө һэнш,
Аглаг сарюун
Алтан үлгы Буряадни.

Хүсэл бодол,
Хонгор һайханиие бэлэглээ һэнш,
Угаа толо,
Уян хоолой хэшээгээ һэнш,
Аглаг сарюун
Алтан үлгы Буряадни.

Агуу найдал,
Асари хүсэ нэмээгээ һэнш,
Арюун байдал,
Ажана жаргал үреэгээ һэнш,
Аглаг сарюун
Алтан үлгы Буряадни.

Хаанаш холо
Ходол һаналым буляагааш,
Хэзээш оло
Хүрэн ерэхым уряалааш,
Аглаг сарюун
Алтан үлгы Буряадни.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)