Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Буряад хэлэнэй хэшээлнүүд болюулагдаба

Буряад хэлэнэй хэшээлнүүд болюулагдаба

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF4017Буряад хэлэн хашагдажал байна даа...
Буряад Республикын Улаан-Yдэ хотодо 2013 оной сентябриин 3-hаа буряад хэлэн эхин классуудта зарим hургуулинуудта заагдахаяа болибо. Багшанарай зунайнгаа амаралтын hүүлээр ерэхэдэ, «эхин классуудта буряад хэлэн заагдахагүй», - гээд, ажал бэдэрэгты гээ.
Энэ юун болоно гээшэб?! Энэ хадаа Буряад Республикын Арадай Хуралай депутадууд хабарайнгаа сессидэ «hуралсал тухай» хуули абаагүй, («Ород, буряад хэлэнүүд тухай»), тэндэ намартаа шэнэ ерэhэн депутадууд абаг лэ гээд, орхиhон байна. Харин өөhэдынгөө «Салин тухай» гэhэн асуудал орхёогүй hэмнай.
Нүгөө талаҺаа хаража үзэхэдэ, юун болоо түргэн энэ хотымнай hургуулинуудай дарганар буряад хэлэеэ үгы хэхэеэ оролдоно гээшэб?! Национальна асуудалаар аргагүй бэрхэнүүд, наринууд боложо, холын бодолтой болоо гээшэ гү?! Буряад орондо дан лэ hаа аалин намдуу ажабайдал, энээниие түргэн Һалгаха тээшээ оролдоно гээшэ гү? Хотын hургуулинуудай директорнууд буряад хэлэеэ үгы хэхэеэ hанашанхай шэнги байна. Эхин классуудайнгаа буряад хэлэнэй часуудые хуу булта хубаанхай өөрынгөө hанаашаар. Yнинэй хүлеэшэнхэй байhан шэнгеэр…
Нүгөө талаҺаа хаража үзэхэдэ, англи хэлэнэй хэшээлнүүдтэ 10-15 hурагшад hуудаг, Харин буряад хэлэнэй хэшээлнүүдтэ 28-30,33 хүн hууха. Номууд гэжэ 30 хүндэ 5 ном байха. Тиигээд хайшан гээд багша шанар hайтай хэшээл үгэхэ болоноб?! Эндэ библиотекарь саг соогоо захил хэнэгүй гү, али зорюута ном юумэ абадаггүй Юм гү? Орой мэдэхэ юумэн үгы. Эндэ юун бэ гэбэл, hургуулиин админитраци мүнгэеэ «экономилжо», стимулирующа мүнгэеэ өөhэд хоорондоо хубаана гү?! Ехэ олон асуудалнууд…
Hуралсалай министр, хотын управлениин дарга, хотын мэр булта сугтаа иимэ тогтоол абаа гэшэ гү? Юундэ байжа байтараа, буряад хэлэн заагдахаяа болибо гээшэб? Юуншье болоо hаа, Hуралсалай Министрэй Хуули байдаг «буряад хэлые 2 классҺаа 11 класс болотор үзэхэ гэжэ».
Энэ Улаан-Yдэ хотын дарганар, булта хамта, буряад хэлые үгы хэхэ гэжэ бодоол даа. 1970-аад онуудаар буряад хэлэеэ баҺал даруулжа, баhуулжа үгы хэгдэхэ туйлдаа байтараа, арай шамай өөдөө болобобди гэн гэhээ баhал дарлалтада орохомнай ха даа.

Notice: Undefined index: vote-post-931 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
 1. Ехэ муу юүмэн болжо байнахадээ...

 2. Очень жаль, что такое явление наблюдается у нас в Республике Бурятия. Надеюсь, что чиновники образумятся и примут мудрое решение. Все-таки речь идет о родном языке
  народа, у которого многовековая история и богатая культура.

 3. Түрэл буряад хэлэмнай үгы хэгдэхэ туйладаа хүрөөд байна. Засаг түрэ барижа байһан ноёд, урда жэлнүүдэй депутадууд ерээдүйн арад зоной урда аргагүй ехэ зэмэтэй. Тэрэнээ ойлгоно юм гү, үгы гү? Июниин сессидэ буряад хэлэеэ һургуулинуудта заабол үзэхэ гэһэн закон абаха зүрхэн толтогүй ямаршье яндан депутадууд гээшэб даа. Мүнөө һунгалтада үшөө ямар сэдьхэлтэй, ямар ухаатай депутадуудые һунгахаа байһан арад зонбиибди?

  • Сегодня 7 сентября, 100 раз подумайте и выбирайте завтра достойных, тех кто действительно радеют за народ.

   Мүнөөдэр сентябриин 7-до 100 дахин бодолгото бологты, хэниие һунгахамнайб гэжэ?
   Үнэхөөр сэбэр һайн сэдьхэлтэй, арад зоной түлөө оролдодог хүнүүдые һунгаял даа!

 4. Энэ мэдээсэл тухай хун зон олоороо мэдээд, оролсожо, саналаа хубаалдажа, миин абяагуй, намааас саагуур наранаас наагуур гээд абяа шэмээгүй бү байедаа. Айнгугоор саналаа хэлээч буряадууд.

  • Баярые хүргэнэб.

 5. Нээрээ, ямар муухай юм даа. Иигээд, буряад хэлэнэй багшанарые ондоо ажал бэдэрэгты гэбэ ха юм.
  Теэд, тэрэл яндан депутадуудай 70 процентнь баһал һунгалтада оролсоод лэ байна ха юм. Бэшүүрэй тэрэ Федик хүрэтэрөө тэрээ руу тэгүүлнэ, бүхы энэ райондо хэлэ үзэлгые болюулуулаад, үшөө Хуралда һууха һанаатай юм гээбы. ИИмэнүүд зониие һунгажа болохогүй!!!

  • Дэмжэжэ бэшэһэндэтнай баярые хүргэнэб.

   Я вам благодарна за поддержку.

 6. Энэ одоо юу болж байнаа буриад түмэн минь тэмсэгтий босогтий