МОНГОЛШУУД ХҮННҮҮ ГҮРЭНЭЙ ҮЕ САГҺАА САГААЛДАГ БАЙҺАН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.
ТУУЛАЙ ЖЭЛЫЕ УГТУУЛАН!
Буряад-монголшуудай эгээн ехээр хүлеэдэг, эгээн ехээр баярладаг, эгээн ехээр бэлдэдэг баярта үдэр - Сагаалган мүн. Сагаалганда хүн бүхэн нэгэ наһа нэмэдэг. Сагаалганда үндэр наһатай түрэл түхэмөө заабол золгодог.
Гурбан жэлэй саада тээ Ород Уласай ниислэл Москва хотодо Кремлиин Ордон соо гүрэн түрын хэмжээндэ хулгана жэлэй угтамжа Сагаалган
баярай оршондо 2020 оной февралиин 24-дэ болоо һэн. Түүхэдэ үзэгдөөгүй гайхамшаг энэ ушарта хабаадаха талаантай байгаа бэлэйб. Буряад уласай эрхимэй эрхим урашуул зураашад, барималшад, урлал бүтээгшэд, урлагай оройн шэмэг “Байгал” театрай гоё тоглолто Кремлиин Ордоной тайзан дээрэ үзэжэ ямар ехээр хүхилдөө гээшэбибди!
Ородой Холбоото Уласай Президентын баярай амаршалга Сергей Кириенко зон олондо дамжуулаа бэлэй. Будда бурханай шажанай һайндэрээр амаршалнаб гэжэ хандахадань, гайхахаар байгаа һэн. Түбэдһөө Ород гүрэндэ Будда бурханай шажан мүргэл нэбтэрэн ерэһэнһээ хойшо 300 гаран жэл үнгэрөөд байна гээшэ ааб даа. Энэ талаар Монгол ороной эрдэмтэдэй шэнжэлгэнүүдтэй, сонин, сэдхүүлнүүдтэ толилогдоһон түүхын баримтануудтай танилсажа, Интернедэй хуудаһануудые иража, энэ толилолго бэлдэһэнээ үргэн олониитэтэй хубаалдаха гэжэ шиидээб.
Хүннү гүрэнэй үе сагһаа монголшуудай үбгэ дээдэшүүл зурхай зуража, он тоололоо тэмдэглэдэг байһан байна. Хүннүүд арбан хоёр амитадай нэрээр жэлнүүдые нэрлэн саг жэлээ зохёон хэрэглэжэ байһан түүхэтэй. Монголшуудай урда тээ байһан хуннүүд урда үеынгөө үбгэ дээдэшүүлдээ (предкам), эсэгэ тэнгэридээ, эхэ газартаа мүргэдэг, сагаан эдеэнэй дээжээ үргэдэг, буян хэшэг гуйжа һүзэглэн шүтэдэг бөө мүргэлтэй арад түмэн байһан юм.
Чингис Богдо Хаанай засагта ерэхэһээ урда тээ жэлнүүдтэ монголшууд намар сагаалжа байһан юм. 1206 оной хабар Чингис хаан Сагаан һарые хабар тэмдэглэдэг болгоһон юм. Түл малай түлжэжэ байһан хабарай эхин һарада, монгол арад зоноо нэгэ туг доро суглулһанай, Ехэ Монгол Уласые тогтооһон ушараар бүхы монгол туургатанай агууехэ баярай үдэр болоһон байна. Тэрэ гэһэнһээ хойшо монголщууд хабарай түрүүшын һарын шэнын нэгэндэ сагаалдаг болоһон байна.
“IV жаранай анханай жэл, улаагчин туулай 1207 ондо Чингис хаан хулгана сагта бэеэ арюудхаад, гоёлой хубсаһаа үмдэжэ, тэнгэри газартаа ёhолжо, Өүлэн эжыдээ мүргэжэ, арюун анхилмал хүжэ зандан ууюулжа, заларан гаража ерэхэдэнь, юһэн янзын хүгжэмэй зэмсэг зэдэлжэ, алтан хэсэ хэнгэрэгэй абяан дуулдажа угтаба. Чингис хаан харьяата зондоо тэнгэриин хүбүүнэй дохёо тэмдэг үгэжэ, Үмнэд Дундадын хуули дүрим тогтообо. “Би өөрөө арһан дэгэлтэй монгол хүнби. Та бүхэн намайе хаан шэрээдэ үргэмжэлжэ һуулгаат. Мүнөөдэрэй ёһолол гайхамшаг гоё, һаргама һүрөөтэй түлэб үзэгдэлтэй ушар байба ” гэжэ хэлэһэн гээд Б.Инжинаашай “Хүхэ судар” зохёолой 39 дүгээр бүлэгэй эхиндэ бэшээтэй байна.
Түгэс Буянтын зурхай 1747 ондо Хүхэ нуурай түүхэшэ, гүн ухаантан, шажанай анагааха аргашан, уран зохёолшо, одон орон судлааша, зурхайша Сүмбэ хамба лам Ишбалжир Монгол оронойнгоо газар уһанда, уларилай шэнжэдэ тааралдуулан "Түгэс Буянта шэнэ зурхай" зохёохо һургуули байгуулһан түүхэтэй. Түгэс Буянта зурхай болбол нара һарын тоололгын ёһоор Монгол ороной саг агаар, байгаалин байдалда тааруулжа бүтээһэн монгол зурхай юм. Тус зурхайн ёһоор жэл бүри Сагаан һара хэзээ болохые тооложо тобшолдог.
Юань гүрэнэй үедэ Хубилай хаанай зарлигаар монголой болон тэрэнэй харьяата байһан улас оронуудай тоо, одон орон, зурхайн ухааны олон мэргэн эрдэмтэд түрын зурхайе шалгажа баталжа, хэрэглэһээр ерэһэн байдаг. Тиимэһээ Ази түбиин ехэнхи оронууд мүнөө энэ зурхайе хэрэглэдэг гээшэ.

XIII зуунай үеһээ монголшууд хүхэ мүнхэ тэнгэридээ мүргэдэг, бөөгэй ёһоор сагаалжа байһан тухай алдарта Марко Поло гэгшын бэшэһэн ном соо “Бүхы хүн Сагаан һараар сагаан зүһэтэй мори унажа, сагаан бүдөөр оёһон хубсаһа үмдэжэ, бэе бэедээ сагаан хадаг үргэжэ, сагаан эдеэгээр хүндэлжэ, хэн хэндээ хирэгүй сагаан сэдьхэлээр хандажа байхабди гэжэ эб тайбанаар харилсажа байһан. Уулзахадаа альгаа дэлгээжэ, намда зэр зэбсэг үгы, би сагаан сэдьхэлтэй угтанаб гэжэ мэдүүлдэг байһан” гэжэ тодорхой бэшээтэй байдаг. Тиимэ тула эртэ урдын дээдэшүүлдээ мүргэдэг ёһо гуримаараа байгаа һаамнай, уһан харагшан туулай жэлдэ тэнгэри бурхадууднай энхэ тайбан, амгалан тэнюун байдал үршөөхэ байха даа гэжэ этигэл найдабаритай Сагаалганаа угтажа байнабди.
Монголшууд Сагаан һарын баярта бэлдэхэдээ эртээнһээ хашаа хорёогоо, гэрээ газаа досоогүй сэбэрлэдэг, бүхы зүйлээ угаан сэбэрлэжэ сагаан һарадаа хирэ буртаггүй, хараал муу үгэ аманһаа унагаангүй, шэнэ дэгэл хубсаһа оёжо, шэнэ ондо арюун тунгалаг, һайн һайханиие һанажа золгон угтана. Шэнэ жэлэй шэнэ үдэр сэдьхэлээ арюудхан, һайхан үгөөр, һайхан һанаагаар, һайхан найдал хүсэлтэй угтахамнай болтогой!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)