ДАЛА НАҺАН – ҮНДЭР НАҺАН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


БАТОЕВ ГАЛСАН БАТОЕВИЧАЙ ДАЛА НАҺАНАЙ ОЙДО ЗОРЮУЛЖА
БУРЯАДАЙ АРАДАЙ ПОЭТ ЛОБСОН ТАПХАЕВАЙ ЗОХЁОҺОН ШҮЛЭГ
ДЭЭДЫН ЕХЭ ХУБАРЯАР ҮГТЭҺЭН
ДАЛА НАҺАН - ҮНДЭР НАҺАН.
ДАЛЛАҺАН ТЭЭШЭ ТАМАРАН БАЙБАЛ,
ДАЛАЙЕ ҺЭТЭ ТАМАРХА БАЙГААТ.
ДАЙДА ГЭЖЭ ДАБХЯА БОЛБОЛ
ДЭЛХЭЙЕ ОЛОЛ ТОЙРОХО БАЙГААТ.
ЯАБАШЬЕ, ТОБШОЛООД ҮЗЭХЭДЭ
ЯАБЛАНҺАА ҮНДЭРЫЕ ДАБАА БАЙНАТ.
САЯАН УУЛЫН САГААН ҮНГЭ
ҺАНШАГ ҺАМБАЙДАА АБАА БАЙНАТ.
САГАЙ ХАТУУ ХУДХАЛЯАТАЙ БАЙХАДА
САХЮУРТАДА ТҮРӨӨ БЭЛЭЙЛТА.
ЕРЭ ХҮРЭХЭ ЮНДЭНЭЙ ДУЛМАДА
ЮУМЫН ЭРХЭ ХҮБҮҮНИИНЬ БЭЛЭЙТ.
ДАЙНАЙ УРДУУР, ДАЙН СООГУУР
ДАЛААД МОДО ПААР САРААР
ОДООЛ ХОЛО МОГОЙТОДО
ОРООҺО ШЭРЭХЭНЬ УДААН БЭЛЭЙ.
МАЛШАН ХҮНЭЙ ХҮБҮҮН ХАДАА
МАЛАЙ ШЭМЭ ЯҺАЛА ҮЗЭҺЭНТЭ
ТОГООНОЙ АРХИ НЭРЭЛСЭДЭГ ХАДАА
ТОЛГОЙДОО ЭРТЭ ШАДАРЛУУЛАА БЭЛЭЙТ.
ТАБАН КЛАССҺАА АГАДА ҺУРАҺАНТНАЙ,
ТАБТААНАЙДА ЯАЖА ЯБАҺАНТНАЙ,
ТАБЯАД ОНУУДААР БАГША БОЛОҺОНТНАЙ
ТААМАГ БЭШЭ - БҮХЭЛИ ТҮҮХЭЛ ДАА.
АЛАД СААШАНЬ ХЭЛЭХЭ БОЛБОЛ
АСПИРАНТУРА, ДИССЕРТАЦИ
ХАЙ ДАА, ЯНЗА БҮРИИН
ХАТАР, ЁОХОР, ТААНЦА.
ҮГЫШЬЕ ҺАА, ҮНГЭРҮҮ ТОМООТОЙ,
ҮГЭ ХЭНДЭ ҮЛҮҮ ХЭЛЭХЭБ ДАА.
ДҮМҮҮХЭНЭЭР ДҮҮНЭР, МААНАДАА
ДҮШӨӨД ЖЭЛДЭ ҺУРГАБАЛТА ДАА.
ХҮНЭЙ СЭДЬХЭЛ - ГҮНЗЭГЫ ДАЛАЙ
ХҮНҺӨӨ ОНДОО ХЭН ОЙЛГОХОБ?!
ОЁОРГҮЙ ЭНЭ ГҮН РУУ АКВАЛАНГГҮЙГӨӨР
ОРОҺОН ТАНАЙ ГАБЬЯА ЕХЭЛ!
НАҺАТАЙШАГ БОЛООД, ХАҺАТАЙШАГ ХАДАА,
НАРАН-ТЭНГЭРИ ЗАЯАГАА БЭЗЭ ДАА,
НАМЖИЛМААЕ ЯМАРААР ТАЛААБТА?
НАРАЙТАЙ БОЛОХОДОТНАЙ ГАЙХАА БЭЛЭЙБДИ.
МҮНӨӨ БОЛОХОДО ЮУ ХЭЛЭХЭБ?
МҮНГЭН ХЭРЭГТЭЙ, ҮШӨӨ ЮМ ДАА
МҮНХЭ-ЖАРГАЛ, ЭРДЭНИ, ЭРДЭМ,
ВОЛОДИ,БАЛЬЖИНИМА
МҮНХЭ ТАНАЙ ТУЛГА БАЙНАЛ ДАА!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)