МОНГОЛ ОРОНҺОО МЭДЭЭСЭНЭ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Монгол орондо Эзэн Чингис хаанда зорюулагдаһан музей нээгдэбэ. Хүннүүдһээ эхилээд, ХХ зуун жэлэй эхин болотор хугасаа соо 2000 жэл түүхэтэй нүүдэлшэ арадай түүхэ үзэсхэлэндэ үргэн дэлгэрээр табигдаба.
Монгол Уласай Юрэнхылэгшэ Ухнаагийн Хурэлсух баяр ёһололой оршондо “Чингисхаан” гүрэнэй музей нээбэ.
Музейн нээлтэдэ парламентын түрүүлдэгшэ Занданшатар Гомбожав, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсарай, Улаан-Баатар хотын мэр, хари гүрэнэй элшэн сайдууд байба.
х х х
МОНГОЛ, АМЕРИКЫН ХОЛБООТО ШТАДУУД, ЯПОН ГҮРЭН ГУРВАН ТАЛАТА УУЛЗАЛГА БОЛОЖО, ХАМТАРҺАН МЭДҮҮЛЭЛ ГАРГАБА
Япон Улас, Монгол Улас болон Америкын Холбоото штадууд гурбан талата уулзалга энэ оной октябриин 28-ай үдэр Токио хотодо болобо. Гурбан тала орон нютагуудай аюулгүй байдалай тулгардаһан асуудал, эдын засагай асуудал, хамтын ажаллагын шэглэл тухай үргэн хэмжээндэ абажа хэлсэбэ. Гурбан тала бэе бэетэеэ нягта харилсаатай байха, Энэдхэг-Номгон далайн бүһэлэг сүлөөтэй, нээлтэтэй байлгаха үзэл баримталалда үнэншэ байһанаа дахин ноотолбо. Япон Улас болон Америкын Холбоото Улас Монгол Уласай арадшалал, гурбадахи хүршын бодолгые дэмжэжэ байха тухай элирхэйлбэ.
Уулзалгада Японой Гадаада хэрэгэй яаманай Ази, Номгон далайн газарай Юрэнхы захирал Такэхиро Фунакоши, Монгол Уласай Гадаада харилсаанай яаманай Түрын нарин бэшэгэй дарга Н.Анхбаяр, Япон, Солонгос, Австрали, Шэнэ Зеланди, Номгон далай аралнуудай харюусалгата Туһалха ТНБД-ын орлогшо Марк Ламберт гэгшэд оролсобо.
Гурбан гүрэнүүдэй түлөөлэгшэд ООН-ой дүрим, бүрин эрхэтэ тэгшэ байдал, улас оронуудай тусагаар тогтонол, гүрэнүүдэй дэбисхэр бүрин бүтэн байдалые хүндэлхэ болон улас хоорондын эрхэ хуули тухай онсолон тэмдэглэбэ.Энээнтэй холбоотойгоор Украинын арад түмэн зоболон үзэжэ байһандань, һанаата боложо байһан тухайгаа элирхэйлбэ. Гурбан тала мүн улас хоорондын аюулгүй байдалай оршон муудажа байһанда һанаагаа зобожо байһанаа элирхэйлбэ.
Гурбан тала мүн ООН-ой дүрим заршам, зорилго, журам сахин хамгаалхын түлөө хамтаран ажаллагаа
үргэлжэлүүлхэ, эдын засагай талаар оролдолгоео гүнзэгырүүлхэ хүсэлтэй байһанаа онсолон тэмдэглэбэ.
Тодорхойлбол, Америкэ 462 сая американ доллар (финансированием в размере 462 миллионов долларов США) Монгол Уласта шэглүүлбэ ха. Япон Уласай Монгол Уласта туһаламжа үзүүлжэ байһандань талархажа байһанаа баһа элирхэйлбэ.
Монголһоо буряад хэлэн руу оруулбаб. Олон юумэ бэшээтэй. Бултыень ойлгохоор лэ даа.
Хайрата минии Эхэ оромни тэсэжэл үзэхэ болоболди даа, хайран хүбүүднай эрэлхэг зоригтой тэмсэжэл байна! Бурхан тэнгэри бидэниие үршөөгытэ!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)