МҮНӨӨДЭР ЭЗЭН ЧИНГИС ХААНАЙ МҮНДЭЛСЭН ҮДЭР


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


Мүнөөдэр үбэлэй эхин һарын нэгэндэ бүхы дэлхэйн монгол туургатан Эзэн Чингис Хаанайнгаа мүндэлсэн үдэрые баяр баясхалантай, этигэл найдабаритай, абарал хайратай,
буян хэшэгтэй, мүргэл зальбиралтай тэмдэглэжэ байна.
Агууехэ Эзэн Чингис Хаанай захиһан захяа мартагдахагүй, хэһэн хэрэгынь үргэлжэлхэ, алдарта нэрэнь хэтын хэтэдэ мандаха болтогой!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 1.5 из 5)