ДЭЛХЭЙН БАРИЛДААШАДАЙ ТЭМСЭЭНДЭ ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ ШҮҮҺЭН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


Арсалан Будажапов Агын тойрогой Согто-Хангил нютагта Баир Будажапов Кундуз Омурбекова хоёрой бүлэдэ 1993 ондо түрэһэн байна.
Агын барилдаанай дүхэриг соо үндыһэн Арсалан бага наһанһаа заал һаа илахаб гэһэн эрмэлзэлтэй барилдадаг һэн. Агын барилдаашадай дунда нилээн ехэ тэмсээнүүдые гаража, дүй дүршэл, арга маяг, шадабари халан абажа, 2022 оной сентябриин 16-да Сербидэ болоһон дэлхэйн чемпионадта хүрэл медальда хүртэбэ. Дэлхэйн эрхим барилдаашадай үндэр дээрэ зиндаада гараһан буряадуудай дүрбэдэхинь болобо гээшэ. Урда тээнь Борис Будаев, Базар Базаргуруев, Евгений Жербаев гурбан байгаа юм.
2019 онһоо Арсалан Будажапов эжынгээ эхэ ороной, Киргиз Уласай туг доро барилдана. Зүб лэ харгыгаар дабхижа ябана. Нагасанарһаа нара ногоо татаха гэжэ буряад үгэ байха. Киргиз гүрэнэй түлөө барилдахадань, дэмбэрэлтэй һайн байгаа гээшэ ха. Үшөө юуниинь һайшаалтайб гэхэдэ, хүрэл медаль абаад байхадаа, Киргизиин ТВ-гээр сэдхүүлшэдэй асуудалнуудта Арсалан киргиз хэлээр харюу үгэжэ байгаа бшуу.
Жэл бүри болодог Советскэ Союзай Баатар Базар Ринчиногой нэрэмжэтэ барилдаанай мүрысөөндэ Могойтодо 2018 оной февралиин 23-да минии буулгаһан гэрэл зураг анхархыетнай уряалнаб.
Арсалан Будажапов Жамса Лхамажапов хоёрые гэрэл зураг дээрэ харанат. Хуушан нөөсэ сооогоо гэнтэ оложорхёод ехэ баярлааб. Таанад һонирхожо баһа харагты.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)