РЕКВИЕМ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Роберт Рождественский "РЕКВИЕМ" на бурятском языке
Батор Батоев буряад хэлэндэ оршуулаа юм.

ПОЭМЭҺЭЭ ХЭҺЭГ

Бү мартагты!

Үдэр гарагай һубаряан дундуур

Бү мартагты!

Үе сагай эрьеэн соогуур

Бү мартагты!

Энэ наһандаа

Эрьен ерэхэгүйшүүлые

Бү мартагты!

Гажараажа сэдьхэлээ

Бү уйлагты,

Гашуун нулимсаа

Бү адхагты.

Байлдаанда унагшадай арюун дурасхаал

Байха наһандаа сахижа ябагты!

Хүгжэм дуугаараа, таряагаараа,

Хүсэлөөрөө, шүлэгөөрөө

Алуулһан сэрэгшэдэй алдар солые

Али байхаараа үргэжэ ябагты!

Хүнүүд!

Хүрин зүрхэнэйнгөө сохилоо сагта

Бү мартагты!

Амар жаргалайнгаа

Ямар сэнгээр олдоһыень

Бү мартагты!

Дуулим дэлхэйгээр

Дуугаа дуулахадаа,

Аялгалха аргагүй

Хүнүүдые бү мартагты

Үри хүүгэдтээ хэлэжэ үгэгты!

Аша гушадаа хэлэжэ үгэгты!

Алтан дэлхэйн байгаа сагта

Агшан зуурашье бү мартагты!

Мүнгэн тооһондол сасарһан олон

Мүшэд тээшэ ниидэн ябахадаа,

Тэмсэлэй дүлэн соогуур унаһан

Тэдэ зониие бү мартагты!

Хүрьһэтэ дэлхэйн түмэн хүнүүд,

Хүлгөөтэ хабараа угтан ябагты.

Хараал шэнгээһэн аюулта дайе

Халюун дэлхэйн хүнүүд, усадхагты.

Саг жэлэй һубаряан соогуур

Сарюун, арюун хүсэл эрмэлзэлээ

Амидаралай һудалаар, ажабайдалаар тэдхэгты!

Зүгөөр тэдэниие - эрьен ерэхэгүйшүүлые

Зүрхөөрөөшье, сэдьхэлээрээшье-хэзээдэш бү мартагты!
Баатар Батоевай оршуулга.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)