ЗАМБИ ТҮБИ, ЮРТЭМСЭ, ВСЕЛЕННАЯ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Любовь Намжилоной "АЛТАН ЭРХИ" номһоо абтаба

Буддын номнолоор оршон байдал гээшэ тооень абахын аргагүй олон, ном сударнууд соо “Ганга мүрэнэй элһэнһээ олон” юртэмсэнүүдһээ бүридэдэг. Баһа ондоогоор “гурбан мянган, ехэ мянган юртэмсэ” гэдэг. Манай байдаг оршон байдалай дунда Сүмбэр уула гэжэ тон ехэ хада бии ха.Тэрэниие тойроод 4 тиб оршоно. Бидэ тэдэнэй нэгэн дээрэнь ажаһуунабди. Манай байһан тибэй урда хажуудань багсаахада, Энэдхэгэй хахад арал болон тэрэниие тойроһон газарнуудта бурханайшажан дэлгэрһэн, буян хэхэдэ хамаг арга боломжо ехэтэй газар гэжэ үзэгдэдэг. Бүхыдөө Сансарын хүрдэ соо эрьежэ байдаг 6 зүйл хамаг амитанай байрань иимэ хубааритай: хоёрынь (тама, бирэд) газар доро; хоёрынь (хүн, адагуусан) газар дээрэ; хоёрынь (асаринар, тэнгэринэр) тэнгэридэ байдаг. Энээнһээ гадуур үшөө дээдэ замби гэжэ байдаг. Тэрэ хадаа үйлын үриин хэмжээе бэшэнтэй адли эдлэжэ байдаг гү, али тэрээнһээ сүлөөрэгдэһэн бурхад болон бодисаданарай орон болоно.

Алишье замби мүнхэ бэшэ. Тэдэнэй зариманиинь нэгэ юрын галабай гү, али ехэ галабай (санск. махакальпа) хугасаа соо дууһан һандаржа, баһа дахин бии боложо байдаг гэхэ.Зарим галабууд харанхыгаар, үгышье һаа хооһоноор гэхэдэ болохо, үнгэрдэг. Тэрэ юун бэ гэхэдэ, Дээдэ Номнол олондо ойлгуулха бурхан бодисаданар түрэдэггүй. Манай галаб бурхан Шэгэмүүниин түрэһэн, буянтай, үрэжэлтэй галаб болоно. Бурханай хүнэй түрэлдэ орожо, дэлхэйдэ мүндэлхэдэнь, элдэб янзын байгаалиинүзэгдэлнүүд болодог гэдэг. Жэшээнь, ехээр газар хүдэлжэ, хада ууланууд хэнхинэлдэн, юрэ бусын абяа гаргажа, баясаһанаа мэдүүлдэг. Бурханай хүсэ шадал, аргануудынь тон ехэ. Тэрэ ухаан бодолой, бэлигэй талааршье, бэе махабодын хүсэнэй талаар шье гайхамшаг эди шэди харуулжа шадаха. Гэбэшье бурхан тэрэ шадабарияа һайрхажа, хүнүүдые гайхуулха гэдэггүй. Гансал хэрэгтэй сагтань, хүн амитанай аша туһада хэрэглэжэ, тэдэниие абардаг.

Мир Вселенная. Буддийская космология допускает существование огромного количества “миров”или мировых систем. В сутрах написано, что их как “песчинок в Ганге”. Еще есть выражение “трехтысячная или многотысячная вселенная». В центре нашей вселеннойнаходится гора Сумеру, вокруг по четырем сторонам 4 континента. Джамбудвипа считается наиболее благоприятным местом для накопления заслуг, она ассоциируется с полуостровом Индостан и сопредельной территорией, ведь именно там рождаются Будды.

Шесть видов живых существ располагаются в таком порядке: ад и прета под землей; животные и люди на земле; асуры и небожители на небесах. Кроме того, есть высшая сфера, где обитают как подверженные кармическому закону или освобожденные от него боги и бодхисатвы. Все миры не вечны – в течение кальпы или махакальпыони исчезают и начинают заново возрождаться. Некоторые кальпы проходят «вхолостую», т.е. не рождаются Будды, которые привнесут Учение (Дхарму). Наша кальпа буддоносная: 2500 лет назад на границе современной Индии и Непала, в Лумбинии родился принц Сиддхартха, впоследствии ставший Буддой Шакьямуни. На пути накопления заслуг встречается много препятствий. Например, если человек родился в местах, где нет Учения (Дхармы) или в семье атеистов. Если человек слепой, немой, глухой или тяжело больной, то ему тоже очень трудно заниматься благодеянием. Еще, если человек родился в эпоху, когда Будда уже покинул мир, а следующий еще не снизошел.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)