ЮРӨӨЛ БОЛТОГОЙ!


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Үглөөнэй амар мэндээ!
Наhатанай hайхан үреэл тодожо абагты!
Хун шубуун гарбалтай
хуhан модон сэргэтэй
Бүртэ шоно эсэгэтэй
Гуа марал эхэтэй
Алунгоо эгэшэтэй
Агуу Чингис зээтэй
Хорийн 11-н эсэгэнэрэй
Хамтаржа байhан нютаг
Зула сэсэгүүдээр бадаржа байhан
Ага, Могойто, Дулдарга нютагуудhаа
Амар мэндэеэ хүргэнэбди!
Үүдээрээ торго нэбтэржэ
Үрхөөрөө тоhо нэбтэржэ
Жэлэй дүрбэн сагта
Жэгдэ баян
Жабартай хүйтэндэ
Үбэhөөр баян ябахатнай болтогой!
Татаа hаа таhаршагүй
Матаа hаа матаршагүй
Зангилаа шэнги задаршагүй
Бүхэ арад байхамнай болтогой!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)