Хориин арбан нэгэн эсэгэ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

ХОРИ БУРЯАД

ХУН ШУБУУН ГАРБАЛТАН,

ХУҺАН МОДОН СЭРГЭНТЭН,

ДУНДАРААГҮЙ ОМОГТОН,

УНТАРААГҮЙ ЗУЛАТАН!

БАРАГДААГҮЙ ТҮРЭЛТЭН,

ДАРАГДААГҮЙ ҺҮЛДЭТЭН –

АРБАН НЭГЭН ЭСЭГЭ –

АЛТАН ХОРИ УДХА!

 

АРБАН НЭГЭН ЭСЭГЭ

ХОРИДОЙ МЭРГЭН БААБАЙ,

ХУН ШУБУУН МҮНХЭ ЭЖЫ –

АРБАН НЭГЭН ХҮБҮҮДЭЙ

АРЮУН НАНГИН ГАРБАЛНИ:

ГАЛЗУУД, ХУАСАЙ. ХҮБДҮҮД,

ГУШАД, ШАРАЙД, ХАРГАНА,

ХУДАЙ, БОДОНГУУД, ХАЛЬБАН

БАТАНАЙ, САГААН ГҮҮЛЭЭ!

 

АРБАН НЭГЭН ЭСЭГЭНЭР

АЛТАН УГАА БАТАЛЖА,

ҮЛГЭН ДЭЛХЭЙЕ ЭНГЭРТЭ

ҮНЭР БАЯНААР ҮДЭЖЭ,

ГАЛЗУУД, ХУАСАЙ. ХҮБДҮҮД,

ГУШАД, ШАРАЙД, ХАРГАНА,

ХУДАЙ, БОДОНГУУД, ХАЛЬБАН

БАТАНАЙ, САГААН ГҮҮЛЭЭ!

 

ҮЕ САГУУДАЙ УТАДА

ҮДЭН, ҮНЭРЖЭН ТАРААД,

ХОРИ БУРЯАД АЛДАРТАЙ

ХОЛО ОЙГУУР СУУРХАЖА,

ГАЛЗУУД, ХУАСАЙ. ХҮБДҮҮД,

ГУШАД, ШАРАЙД, ХАРГАНА,

ХУДАЙ, БОДОНГУУД, ХАЛЬБАН

БАТАНАЙ, САГААН ГҮҮЛЭЭ!

 

ГАЛЗУУД

ОМОГ ДЭЭГҮҮР ҺАНААТАЙ,

ОНСО ДЭЛГЭР АБАРИТАЙ,

ДАРУУ ДУУГАЙ БАЙДАГГҮЙ,

ДОРЖОГОНУУР ХЭЛЭ АМАТАЙ,

ДЭН ДЭЭРЭ ЗҮРХЭТЭЙ,

“ДААГАН” ГЭҺЭН УРААТАЙ,

ГАЛ УЛААН ТУГТАЙ

ГАНИ ШАНГА ГАЛЗУУД ОМОГТОН

АРБАН ХҮХҮҮРТЭЙ ЗОН:

ДОРГОШО, ҺААДАГТА, ЖЭНХЭН,

ДААХАЙ, ХАБАГАЙ, ЭРШЭМ,

НОГООД, ДЭЛДЭГЭР, АЛААХАЙ,

МОНГОЛ.

ШОГЛОЖО ХЭЛЭБЭЛ:

ГАЛЗУУД ХҮН ГАЙТАЙ,

ГАНСА МОДОН ЭЗЭТЭЙ.

* * *

ГАЛУУ ТОХОРЮУН ГАНГАНААША,

ГАЛЗУУД ХҮН ГАШАЙДААША.

 

ХУАСАЙ

АМБА САРАЙ МЯХАНДА

ОБТОЖО ҮЛЭНХЭРӨӨГҮЙ,

АРХИ ХОРЗЫН ЕХЭДЭ

ҺОГТОЖО, ШУНАЖА ЯБААГҮЙ,

“ХАНДАГАЙ” МЭРГЭН УРААТАЙ,

ХУА ТУГТАЙ

ХУАСАЙ ОМОГТОН

НАЙМАН ХҮХҮҮР ЗОН:

БООХОЙ, ОБОГОР,ТОГДОР,

БОРШИИХО, БОГДОР,

САГААН МАЛГАЙ, ХУРИЛХАН,

БАРБАГАР.

ШОГЛОЖО ХЭЛЭБЭЛ:

ХУАСАЙ ХҮН ЗАРГАША,

УХААТАЙ ХҮН ЗААБАРИША.

* * *

ХУАСАЙ ХҮН ХОДОРХОЙ,

ХООҺОН ТЭРГЭ ДОНДОРХОЙ.

***

ХУАСАЙ ХҮН УУЛАГАР.

УЛААН ШУҺА ЗУРААША.

 

ХҮБДҮҮД

ХҮХЮУН ДОРЮУН АЯГТАЙ,

ХҮЖҮҮН ХҮЙХЭР АБАРИТАЙ,

ХҮНГЭН МЭРГЭН ЯБАДАЛТАЙ,

ХҮХЫН ҮНДЭГЭ ЭДИҺЭН ДОМОГТОЙ,

ХАРА “БҮРГЭД” УРААТАЙ,

ХҮХЭ ТУГТАЙ

ХҮБДҮҮД ОМОГТОН

НАЙМАН ХҮХҮҮР ЗОН:

УЛААЛЗАЙ, САГААЛЗАЙ, БУРЮУХА,

БАЙТАЙ, ЛЭГЛҮҮД, ТҮМЭРШЭН,

НОХОЙ, УРГАША.

ШОГЛОЖО ХЭЛЭБЭЛ:

ХҮБДҮҮД ХҮН ХҮХЮУТЭЙ,

ХҮНДЫ МОДОН АБЯАТАЙ.

***

ХҮБШЫН МОДОН ХҮХЭРӨӨШЭ,

ХҮБДҮҮД ХҮН ХҮНДЭМҮҮШЭ.

 

 

ГУШАД

ҮГЭ ДУУ ҮСӨӨНТЭЙ

ҮНЭН СЭХЭ ЗАНТАЙ,

АРАЙ УДААН ХҮДЭЛӨӨТЭЙ,

ГАШАЙ ТАБИХА ДУРАТАЙ,

“ЖОРОЙ” ГЭҺЭН УРААТАЙ,

ЯГААН ТУГТАЙ

ГУШАД ОМОГТОН

ТАБАН ХҮХҮҮР ЗОН:

МЭРГЭН ШАРА, БҮХЭ ХАРА...

МҮНӨӨ БЭШЭ ГУРБАНИИНЬ

МЭДЭГДЭНЭГҮЙ, МАРТАГДАА.

ШОГЛОЖО ХЭЛЭБЭЛ:

ГУШАД ХҮН

ГУШАН ЗАНТАЙ.

***

 

ГУШАД ИЗАГУУРТАЙ ХҮН

ГАШАЙДА БЭРХЭ ЮМ.

 

ШАРАЙД

БҮЖЭН ТУУЛАЙН БӨӨРЭ ХОДОЛДОГ,

БҮРТЭ ШОНЫН ҮРСЫЕ ХАХАЛДАГ,

“БУГА” МЭРГЭН УРААТАЙ,

БҮХЫ НЮТАГУУДААР БАЙРАТАЙ,

ШАРА ТУГТАЙ ШАРАЙД ОМОГТОН

ДОЛООН ХҮХҮҮР ЗОН:

ХУДАНСА, АНААДАЙ, ДОЛООД,

ТОБОДОЙ, ДЭЛДЭЙ, ГЭГШИД, СҮНИД.

ШОГЛОЖО ХЭЛЭБЭЛ:

ШАРАҺАН МЯХАН ШАРАТАЙ,

ШАРАЙД ХҮН ШАШАГТАЙ.

ШАРАЙДАЙ БАЙГААГҮЙ НЮТАГ ҮГЫ,

ШААЗГАЙН ҺУУГААГҮЙ МОДОН ҮГЫ.

ХАРГАНА

МОХОО ХУТАГААР МУНСА ЗОРОДОГ,

МОРИ ТЭРГЭЭР МУУЕ ЗӨӨДЭГ,

БҮХЭРИГ ХОМОРГОШО,

БУЛТАДАА ЭД ЗӨӨРИНШЭ,

“БҮРХЫ” ШУБУУН УРААТАЙ,

ХАРА ТУГТАЙ ХАРГАНА ОМОГТОН

АРБАН ХҮХҮҮР ЗОН:

МООТХОН, ШУУДАЙ, БАЙТАЛАЙ,

ХУШУУН, БАРЯАХАЙ, БАТАНАЙ,

ТАНГАД, БААТАРЖАН,

ХУУДАЙ, ХҮХЭ.

ШОГЛОЖО ХЭЛЭБЭЛ:

ХАРГАНА ХҮН ХАРАТАЙ,

ХАРТАГАНААН ХАДХУУРТАЙ.

***

 

ХАДХУУРТАЙ БУРГААҺАН – ДОЛООГОНО,

ХАЯГДАЛДАА ХАРУУ – ХАРГАНА.

 

*Хоморгошо – аблахадаа, ан хүреэлхэдээ бэрхэ.

 

ХУДАЙ

ДУУ ЕХЭТЭЙ ТЭНГЭРИДЭЛ,

ДУРБИЛГА ЕХЭ ХУУГАЙТАЙ,

ХУРИМАЙ МЯХАНДА САДААГҮЙ,

ХУРСА ЭРИТЭ ХУТАГАТАЙ,

“ШЭЛҮҮҺЭН” ГЭҺЭН УРААТАЙ,

ХҮРИН ТУГТАЙ ХУДАЙ ОМОГТОН

ДОЛООН ХҮХҮҮР ЗОН:

ХҮҮДЭЙ, ХАРА ТӨӨЛЭЙ,

ХУНДУУ, БҮШХЭЙ, ЗАЛЬТИР,

ЖЭМГЭД, ШАЛХАР.

ШОГЛОЖО ХЭЛЭБЭЛ:

ЗУДАЙ ОЛОН ХҮНДЭТЭЙ

ХУДАЙ УГ ГАРБАЛТАН.

***

ХУДАГАЙ УҺА

ХУНДАГААР УУҺАН ХУДАЙ.

 

БОДОНГУУД

БОРЬБОТЫЕ БУТА БАЖУУҺАН,

БОДЫН МЯХАНДА БҮХӨӨГҮЙ,

УЛА МҮРӨӨ ХАРУУЛААГҮЙ,

АЯГ ЗАНГАА ТАНЮУЛААГҮЙ,

УХААН БОДОЛОО БАЛАРТАГҮЙ,

“ШОНО” МЭРГЭН УРААТАЙ,

БОРО ТУГТАЙ БОДОНГУУД ОМОГТОН.

ЗУРГААН ХҮХҮҮР ЗОН:

ОРГОДОЙ, ҺАРЬМАЙТА, БУДАН,

ҺУУРИ, ТЭСХЭЙ, ЗАРТАГАН.

ШОГЛОЖО ХЭЛЭБЭЛ:

БОДОНГУУД ХҮН БУРИТАЙ,

БОДОН ГАХАЙ ҺОЁОТОЙ.

***

БОДОНГУУД ХҮН БОДОЛГҮЙ,

БУРУУГАЙНЬ ХОРЁО ШЭШЭҺЭТЭЙ.

 

ХАЛЬБАН

ХАРБАХА НОМОНДО ХАБАГҮЙ,

ХАРА ТОГООНДОО ХАБАТАЙ,

ДЭЛИХЭ НОМОНДОО ДҮРЭГҮЙ,

ДЭЛЬБЭН ТОГООНДОО ДҮРЭТЭЙ,

“АРААТА” ГЭҺЭН УРААТАЙ,

 

ХАРА ХҮРИН ТУГТАЙ

ХАЛЬБАН ОМОГТОН

ЗУРГААН ХҮХҮҮР ЗОН:

МЭНГЭЭ, ЗУРГУУД, ХОРИГОЙ,

ГУТААР, БАРИГАЙ, МҮСЭН.

ШОГЛОЖО ХЭЛЭБЭЛ:

ХАЛЬБАН ХҮН

ХАРА ЗАРГАША,

УЛААН ХЭЛЭТЫЕ

УРДАА ОРУУЛААГҮЙ.

 

САГААН

САЙР САГААН ТЭНГЭРИҺЭЭ

САГААН УДХАТА ХАРГЫТАЙ,

ХАРИ ХҮНИИЕ ХҮНДЭЛХЭ

ХОНИН ТӨӨЛЭЙ ХҮНДЭТЭЙ,

АЙЛШАН  ХҮНИИЕ ХҮНДЭЛХЭ

АДУУҺАН ТӨӨЛЭЙ ХҮНДЭТЭЙ,

САГААН ТУГТАЙ САГААН ОМОГТОН

“БУУРА” ГЭҺЭН УРААТАЙ,

ТАБАН ХҮХҮҮР ЗОН:

УЛЯАНХАЙ, ҮБЭГЭЙ, ХУШУУША,

БҮДЭЙ, ШОНО.

ШОГЛОЖО ХЭЛЭБЭЛ:

САРАЙ МЯХАНДА САДААГҮЙ,

СААЗЫН АРХИДА ҺОГТООГҮЙ,

САРБУУ ШҮҮРЭЭД ТАБИДАГГҮЙ,

САЛБУУ ДОРЮУН САГААНГУУД.

 

БАТАНАЙ

БАРАГ ДЭЭГҮҮР ҺАНААТАЙ,

БАТА, ДОРЮУНШАГ ЗАНТАЙ,

БЭШЭГ НОМДО ДУРАТАЙ,

БОДОЛ УХАА БАРАГТАЙ,

“ШАНДАГАН” УРААТАЙ,

 

НОГООН ТУГТАЙ

БААБАЙН БЭРХЭ

БАТАНАЙ ОМОГТОН

ДОЛООН ХҮХҮҮР ЗОН:

ТҮГШЭД, ЗАХИМХА, САЛДАН,

БООХОЙ, ХЭДЭГЭНЭ, МАЛААХАН,

ШҮБГЭ.

ШОГЛОЖО ХЭЛЭБЭЛ:

БАТАНАЙ ХҮН ТЭНШҮҮТЭЙ,

БУРУУГАЙ ХОРЁО ШАБААҺАТАЙ.

***

БАРГА ХАРА БАТАНАЙ

БАРДА НОХОЙНГОО ҺҮҮЛ ТАЙРАА.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)