Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Буряад ирагуу найрагай дээжэһээ

БУРЯАД ИРАГУУ НАЙРАГАЙ ДЭЭЖЭҺЭЭ

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

НАМЖИЛ НИМБУЕВ (1948-1971)

Намжил Ширабович Нимбуев Улаан-Үдэдэ түрэһэн юм. М.Горькиин нэрэмжэтэ литературна институдта һураһан юм. “Молодежь Бурятии” болон “Байкал”журналай редакцинуудта ажаллаа. Орос хэлэн дээрэ шүлэгөө зохёодог байгаа. “Стреноженные молнии” гэһэн номынь  наһа бараһанайнь һүүлээр, 1974 ондо Москва хотодо хэблэгдээ. Улаан-Үдэдэ урид толилогдоогүй шүлэгүүдтэнь нэмэһэн номууд хэблэгдэн гаража, олониитын анхарал татаа. Зүжэг, рассказ,  туужа бэшэдэг , уран зохёол шэнжэлэлгэ хэдэг һэн.

НАМЖИЛ НИМБУЕВ (1948-1971)

Нимбуев Намжил Ширабович родился в 1948 г. в Улан-Удэ. Учился в литературном институте им. М.Горького. Работал в газете “Молодежь Бурятии” и журнале “Байкал”. Автор поэтического сборника “Стреноженные молнии” (1974), дважды переизданного в московском издательстве “Современник” (1975, 1979). Занимался также переводческой деятельностью, писал пьесы, повести, рассказы, статьи по теории белого стиха и верлибра.

СТРЕНОЖЕННЫЕ МОЛНИИ

Несовместимы молнии и путы.

Значенья слов –

Как лёд и пламень.

Природа их

Так глубоко враждебна,

Что они

Должны друг друга истребить.

Что молния?

Мгновенье света, призрак,

Немыслимо короткой жизни вспышка,

Мигание ресниц,

Любовь двоих в истории Земли.

А путы?

Путы… путы,

Антоним диалектики желанья.

Консервативно их предназначенье –

Препятствие порыву жеребца

Копытами ударить гимн свободе

В зеленый барабан степных долин…

Как молнию летучую стреножить?

Как удержать внезапное прозренье,

Залившее сияньем душу?

Как записать, нарисовать, озвучить

Поэзии туманное лицо?

Занятие поэзией похоже

На юного зоолога старанья:

Подкараулит ящерицу,

Хлоп! –

Скользнет зеленой искоркой под камень,

А в руке

Трепещет только хвост.

Душа живет предчувствием грозы…

Как молнию небесную стреножить?

ШҮДЭРЛЭГДЭҺЭН САХИЛГААН

Сахилгаан шүдэр хоёр

Мүльһэн дүлэн хоёртол

Таарахагүй,

Тад ондоо удхатай,

Уг шанарынь тиимэ харша –

Бэе бэеэ хюдаха

Ушартай.

Сахилгаан гээшэ юун бэ?

Сайбагад гэһэн толон,

Сасуулшагүй богони наһанай дүрэбхеэн,

Һорьмоһоной сабшалаан,

Дэлхэйн түүхэдэ

Хоёр хүнэй инаглаан.

Шүдэр юун бэ?

Шүдэр... шүдэр.

Хүсэлэй мүнхэ хуулида

Харша тодхор.

Табилан гээшэнь хуушан лэ –

Талын элдин сүлөөдэ

Табараа табихаяа дүүлиһэн

Азаргын охито шуналые

Алдахагүй боолто бшуу.

Ниидхүүр сахилгаа яажа шүдэрлэхэб?

Толоор сэдьхэл халяаһан

Ялас гэһэн бодолые

Яажа тогтоон барихаб?

Поэзиин бүдэхир шарайе

Хайшан гэжэ зураад абахаб,

Абяа оруулхаб?

Шүлэг бэшэхэ гээшэ

Гүрбэл барихаа маряаһан

Гүлмэр хүбүүнэй оролдолготой адлил ха.

Даб гэхэдэл, шурд гээд,

Шулуун доогуур ногоон ошондол

Шургашаһан байха,

Гар соошни

Гансал һүүл ёдойлзожо байха...

Аадар бороо сэдьхэлни зүгнэнэ...

Тэнгэриин сахилгаа яажа барихабиб?

Оросһоо Лопсон Тапхаев оршуулаа.

Notice: Undefined index: vote-post-7561 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)