“ТЭНГЭРИИН ИЗАГУУР” ГАЙХАМШАГ ГОЁ ЗҮЖЭГ!


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Ноябриин 18-да "Амар сайн" театр зохёохы шэнэ бүтээлээ арад зоной үзэмжэдэ табиба. "Тэнгэриин изагуур" кино-зүжэг тон һониноор, үзэгдөөгүй шэнэ маяг түхэлтэйгээр найруулагдаба. Тайзанай саада тээ кино харуулжа байхадань,  "Амар сайн" театрай артистнар тайзан дээрэ наадана, дуу дуулана, хатарна.

Энэ оной намар Онон мүрэнэй эрьедэ Будалан нютагай газар дэбисхэр дээрэ "Амар сайн"театрай артистнар киногой удха найруулан зохёогшо  Бимбаагийн Баярмагнай, хүгжэм  зохёогшо  Монголой арадай артист  Агваанцэрэнгийн Энхтайван түрүүтэй монголой уран бүтээлшэдтэй суг хамта «Тэнгэриин изагуур” кинофильм зохёон бүтэээһэн байна.

Монголой соёлой тэргүүн ажалтан Бимбаагий Баярмагнайн уран зохёолые Россиин соёлой габьяатан Николай Шабаев буряад хэлэндэ оршуулаа юм.

Монголой соёлой тэргүүн ажалтан, хатар уралан зохёодог Аюрзанын Батдэлгэр "Амар сайн" театрай хатаршадта мэргэжэлтэ шадабарияа дамжуулжа һургаа юм.

Онон мүрэн шадарай гоё һайхан байгаали, артистнуудай шадамар наадан, уянгата гоёор дуулаһан дуунууд, киногой хүгжэм, баян үгэтэй шүлэглэмэл ирагуу найраг - бултадаа хамтаржа гайхамшаг гоё уран бүтээл - кино-зүжэг болоо. Алан-Гуа эжын нюур шарай түхөөһэн Оюна Дарижапова, Хоридой мэргэнэй дүрэ наадаһан  Мункоболот Дармаев, Добуу мэргэнэй дүрэ гүйсэдхэһэн  Мунко Цыбенов  Дуваа Сохорой дүрэ харуулhан Баир Тумуров, Баргуужан Гуа хатанай  дүрэ дуугаараа шэмэглэн гоёор наадаһан Дашима Цынгуева болон бусад артистнууд эльгэ  зүрхыемнай долгисуулжа, сээжэ сэдьхэлыемнай уяруулжа шадаба. “Тэнгэриин изагуур” кино-зүжэг  харагшад "Гоёо!", "Бэрхэнүүд!" гэжэ баяраа мэдүүлэн, артистнуудай сэдьхэлдэнь урма баяр асарба.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)