БАДМА-БАЗАР НАМСАРАЙН ШҮЛЭГҮҮД


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Агын "Толон" һонинһоо абтаба.

ДҮРБЭН ҮЛХӨӨ ҮГЭНҮҮД

Үнэн худал хоер

Үрдилдэжэ ябадаг.

Үнэниинь босхи,

Худалынь хурдан.

Сагаан, хара хоер

Хабиралдажа байдаг.

Сагаан сэдьхэл сэбэр,

Хара һанаан булангир.

х х х

Хара сагааниие

Бурхан шиидхэдэг.

Үнэн, худалые

Хуули шиидхэдэг.

Сагаан сэдьхэл

Һайниие асарха.

Хара сэдьхэл

Мууе асарха.

х х х

Сагаан сэдьхэлтэн

Һайнаар туһалха,

Хара сэдьхэлтэн

Хараар аашалха.

Сагаан сэдьхэлтэн

Һанаагаа зобохо,

Һайниие һанажа,

Һаадгүйгөөр туһалха.

х х х

Сагаан сэдьхэлтэн

Эдлэлээр туһалха.

Хара сэдьхэлтэн

Шэжэ хаяха.

Муу сэдьхэлтэн

Муугаар һанаха,

Харанхы һүни

Хорлоод тонилхо.

ЭЛДЭБ ҮНГЫН ЭРЕЭ МАРЯАН ҮГЭНҮҮД

Хазаарай ута жолоо –

Мориной ута жолоо.

Мориной утажолоо –

Хүнэй ута жолоо.

Ута жолоотой хүнэй

Харгы зам ута:

Замбуулинда ниидэдэг,

Дэлхэйе тойродог.

Олон гүрэнүүдтэ хүрэдэг,

Нютаг ороноор аяншалдаг.

х х х

Ута хормой хүл орёохо,

Ута хэлэн хүзүү орёохо,

Ута могой бэе орёохо.

х х х

Хууяа газарта саһан тогтохогүй,

Хэрүүлтэ газарта хүн тогтохогүй,

Гүйдэлтэ газарта мал тогтохогүй.

х х х

Үйлын үри – хэһэн нүгэлэй хойшолон.

Хүнэй хараал – наһа үеын зоболон.

Нохойн гэнээр гомодхооһон хара үйлэ.

х х х

Ухаан бодолой гүнзэгыһөө

Удхатай үгэ мүндэлнэ.

Уһан булагай эхинһээ

Умдалха уһан арьялна.

х х х

Сээжэ зүрхэнэй гүнзэгыһөө

Сэсэн бодол сэсэрнэ.

Сэлгеэн булагай эхинһээ

Сэбэр уһан арьялна.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)