Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Бабжа Барас баатар тухай дуун

БАБЖА БАРАС БААТАР ТУХАЙ ДУУН

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Хуасай омогой Бабжа Барас баатар Хориин 11 эсэгэ улад зоноо дайсадһаа үмөөрэн хамгаалжа ябаһан бодото баатар хүн байһан юм. Түүхын бодото хүн болохо Бабжа Барас баатар тухай домогууд арад зон соо дэлгэрһэн байдаг.

Эмээлтымни түргэндэ

Эбэр номом даршана

Эбэр номонойм даршаанда

Ээбэгэр хамнигад хүлгэнэ

Дайсанаа хэрхэн даража, айлган шэшэрүүлжэ ябаһан Бабжа Барас баатар дуунай шүлэглэлдэ  тодорхой үгүүлдэг. Бабжа Барас баатар тухай арадай дуунай аялга, багтаамжа (диапазон), зохёогдолынь алишье хоолойтой дуушанай дуулахада тохиромжотой. Энэ дуунай шүлэгэй удхань Бабжа Барас баатарай түүхэ домогуудтай нэгэ удхатай байна.

Хонгор шарын хотолоон гү,

Хонтоли дүүгэйм һуудал гү

гэһэн мүрнүүд Бабжа Барас баатар үндэр наһатай болоһон хойноо зубхяа дээшэнь үргэн тэбхэдэжэ хараад, дүүгээ суудлаарнь танидаг байһан гэхэ. Харбаһан мэргэн һомонһоонь Хамнигад орохо газараа олохогүй айн һандаржа байһые уг дуунда үгүүлсэниинь Бабжа Барас баатарай түүхын бодото хүн байһаниие гэршэлнэ.

Түмэн мориной түбэрөөн гү

Түмэн зэбын даршаан гү

Хонгор шарын хотолоон гү

Хонтоли дүүгэйм һуудал гү

 

Хазаартымни түргэндэ

Хаба һомонойм даршаан гү

Хаба һомонойм даршаанда

Хари Хамнигад тэшхэнэ

 

Эмээлтымни түргэндэ

Эбэр номомни даршана

Эбэр номонойм даршаанда

Хушуу Монгол тэшхэнэ

 

Арбан найман наһандаа

Ара лэ Халха оролойб

Ара лэ Халха орожо

Адууень даража гаралайб

 

Даражал гараһан адуунайм

Зандан табаниинь шарга байба

Зандан табан шаргынгаа

Хоёрыень барижа уналайб

 

Нохой муутын газаагуур

Тэшхүүлэхэдэжэ гаралайб

Нойр муутын газаагуур

Бэмбэлхэдэжэ гаралайб

 

 

Хүхэ лэ нуурай мануулшан

Хүсэтэй шанга мануулшан

Хуби заяанаймни дээрэдэхэдэ

Хүхэ лэ манан таталай

гэһэн шүлэгэй мүр бадагууд Хори түмэнээ хамгаалан ябаһан баатар эрын хэб маяг харагдажа байна. Буряад арад зон  манлайлагша баатар энэ хүниие магтажа, зохёон дуулаһан байна.

Гэндэнжамцын Батцэрэн (Монгол Улас).

Notice: Undefined index: vote-post-7355 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(3 голоса, в среднем: 5 из 5)