Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 ЭДИР ДУУШАДАЙ УРИЛДААН

ЭДИР ДУУШАДАЙ УРИЛДААН

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

СССР-эй арадай артист, буряад  арадай алдарта хүбүүн, агууехэ дуушан Ким Иванович Базарсадаевай нэрэмжэтэ эдир дуушадай уласхоорондын урилдаан апрелиин эхеэр  Ага тосхондо боложо үнгэрбэ. Бэлигтэй эдир залуу  дуушадые  дэмжэхын тула байгуулагдаһан энэ урилдаан мүнөө жэл уласхоорондын зиндаатай боложо, энэ удаа Агын тойрогой захиргаанай дэмжэлгээр бүтээгдэбэ.

Монгол Уласай, Буряад Уласай, Агын тойрогой 34 эдир дуушад 8-һаа 12 наһан болотор, 13-һаа 17 наһан болотор   илгаран,  хоёр үдэрэй туршада дуу дуулалгаар тэмсэбэ.

СССР-эй арадай артист Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй театрай гол дуушан, Буряад Уласай арадай дуушан, СССР-эй арадай артист Ким Иванович Базарсадаевай нэрэмжэтэ Соёлой жасын түрүүлэгшэ, Ким Ивановичай басаган Эржена Базарсадаева, Россиин Холбоото Уласай габьяата артист, СССР-эй арадай артист Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй театрай гол дуушан Дамба Занданов, Буряад Уласай Гүрэнэй телевизионно телерадиокомпаниин мэдээсэлэй таһагай даргын орлогшо, Буряад Уласай соёлой габьяата ажалшан Дарима Жамсоева, Монгол Уласай соёлой хүндэтэ ажалшан, “Нюанс” бүлэгэй гол дуушан Мүнхын Амарсана, Үбэр-Байгалай хизаарай гүрэнэй ехэ һургуулиин багша Туяна Батоева гэгшэд дуушадай тэмсээнэй шүүгшэд байба.

Ким Иванович Базарсадаев гайхамшаг талаан бэлигтэй дуушан байһан гээшэ.  Тэрэ Буряад орондо, Ород гүрэндэ мэргэжэлтэ дуури урлагай хүгжэлтэдэ ехэхэн хубита оруулһан байна. Тэрэ түрэл арадаа түлөөлжэ, Буряад Уласаа дэлхэй дүүрэн суурхуулаа юм. Алдар суута Ким Иванович Базарсадаевай нэрэмжэтэ дуушадай тэмсээндэ мэргэжэлтэ дуушанай һургуулида һуража байһан  эдир дуушад  зохёохы ажалыень үндэр хэмжээндэ үргэлжэлүүлжэ байна гэжэ хэлэмээр байна.

Алдарта дуушанай нэрэмжэтэ Уласхоорондын дуушадай урилдаанай илагшадта шагнал барюулгын ёһолол болобо.

СССР-эй арадай артист Ким Иванович Базарсадаевай нэрэмжэтэ эдир дуушадай урилдаанай Гран при шагналда Хойто-Агын Евгений Аюшиев (8-һаа 13 наһан болотор),  Могойтын Сэсэг Хамаева (13-һаа 17 наһан болотор) гэгшэд хүртэбэ. Сэсэг Гончикова (Һүдэнтэ), Баваасанцэрэн Болорцэцэг (Монгол орон)  I шатын дипломдо, Димид Аюрова (Һүдэнтэ), Арина Сандакова (Ага тосхон) II

шатын дипломдо, Алина Доржиева (Ага тосхон), Дашима Базарсадаева (Согто-Хангил) , Монгол Уласай Дорнод аймагай Баян Дун нютагай Баттумэр Ариунбат гэгшэд III шатын дипломдо хүртэбэ.

Эдир дуушадта мэргэжэлтэ дуулал заадаг багша Баира Гомбожапова, концертмейстер Баира Жамбалова гэгшэд шагналда хүртэбэ.

Эдир дуушад ямар гайхалтай гоёор дуулана гээшэб!  Тэдээн соо алдар суутай Ким Базарсадаев шэнги дуушад ургажа ябаһан байжаш болоо!

Notice: Undefined index: vote-post-7287 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 3 из 5)