АГУУЕХЭ ПУШКИНАЙ АЛДАР НЭРЭ МҮНХЭ!


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Тэбхэр 182 жэлэй саада тээ 1837 оной январиин 29-дэ агууехэ поэт  Александр Сергеевич Пушкинай  улаан зүрхэн сохилхоо болёод, тэрэ наһанһаа нүгшөө һэн. Хэрзэгы муухай дотортой Дантесэй буугай һомонһоо январиин 27-до Александр Сергеевич хүндөөр шархатаад,  хоёр хоногто туйлай ехээр зобожо январиин 29-дэ наһа бараһан байна.

Амияа табижа байхадаа: “Зай, үргыш даа намайе, ябаеы дээшээ, улам дээшээ гараяы!” гэжэ гуйһан байна. Наһа бараһанайнь  һүүлээр гурбан хоногой туршада олон хүнүүд ехэ багагүй, үбгэн залуугүй сугларжа,хуурсагайнь хажууда таһалгаряагүй зогсожо байгаа һэн ха. Баян ноёншье, үгытэй ядуушье, эгээлэй хүнүүд алдарта поэдэйнгээ нүгшэһэн бэедэ һүгэдэхөө ерэһэн байгаа.

Агууехэ поэдээ гээһэн арадай уй гашуудалые, хаанай алууршадай хара хэрэгые элирүүлэн бүгэдэ арадай хүйтэн зэбүүрхэлые тиихэдэ залуу байһан поэт Михаил Лермонтов “Поэдэй үхэл” гэжэ шүлэг соогоо харуулһан байна.

“Таандууд, бузараар суурхаһан эсэгэнэрэй

Бэеэ һайрхаһан хүрхылдэһэн үринэр,

Жаргалай нааданда гасагдаһан хүнүүдые

Богоолшо хүлөөрөө дэбһээшэ бэенэр!

Таандууд, хан шэрээе тойроошод, һүрэглэн,

Сүлөө, Гени ба Алдар нэрын алууршад!

Угаахагүйт, хамаг  хара шуһаараашье

Поэдэй үнэншэ шуһа!

гэһэн хурса  зэбүүн үгэнүүдые хаанай ба тэрэнэй алууршадай нюур уруу зүрхэтэйгөөр хаяһан байна. Энээнэйнгнээ түлөө Лермонтов, Кавказ уруу дайнда эльгээгдэн, сүлэгдөө һэн. Гэбэшье,  он жэлэй үнгэрхэ бүри агууехэ Пушкинай алдар нэрэ арад зоной дунда, Росси соогуур халитараа дүүрэһэн байна.

Агууехэ поэт Пушкинай алдар нэрэ хэтэ мүнхэдөө манай  дунда мандажа, ерээдүйн орой хүрэтэр бидэнтэй  хамта ошолсохо байһаниинь лабтай.

Александр Сергеевич Пушкин ород үндэстэнэй зүрхэ сэдьхэлэй уран һайхан мэргэниие,  ухаан бодолой оюун хүсэнүүдэй эршэ бэеэрээ, эрдэмээрээ, бүтээлээрээ түгэс дүүрэнээр харуулһан түмэн бэлигэй далай - агууехэ Пушкинэй  нэрэ наран шэнги мандан байна. Манай Росси гүрэнэй олон үндэстэнэй гайхамшаг ехэ омогорхол боложо, Эхэ орон соомнай мүнхэ дурасхаалаа үндэр дээдын табсан дээгүүр бодхоогоол.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)